Sobre la C4

Què és

La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4) és l'òrgan bàsic de trobada, col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en l'àmbit de la geoinformació.

La C4 com a tal està formada per 13 representants de la Generalitat i 13 més dels ens locals, però complementàriament s'han creat una sèrie de comissions tècniques i grups de treball (GT) especialitzats per a facilitar la presa de decisions::

 

Funcions

 • Vetllar perquè les relacions entre les administracions públiques de Catalunya que duen a terme activitats de geoinformació s'ajustin als principis establerts per la Llei 16/2005 i resoldre les incidències que es puguin produir, a partir de la proposta que l'ICGC emeti per mitjà del corresponent informe.
 • Emetre un informe del projecte de Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC), i també de les seves modificacions o revisions, després que ho hagi aprovat el Consell Rector de l'ICGC.
 • Establir les normes i els estàndards que s'han d'aplicar en l'elaboració de cartografia i informació geogràfica, entesa aquesta darrera com la georeferenciació de la documentació d'acord amb el que estableix l'article 2.4.d de la Llei 16/2005.
 • Vetllar pel compliment dels objectius i les prioritats de l'activitat cartogràfica a Catalunya, d'acord amb el que estableixi el PCC.
 • Proposar al Govern l'adopció d'altres mesures de coordinació que consideri necessàries.
 • Emetre un informe en el procediment d'elaboració de disposicions de la Generalitat en l'àmbit de la geoinformació, en base a la proposta que pugui elaborar l'ICGC.
 • Vetllar per la difusió i el compliment de les normes i els estàndards, l'actualització i la disponibilitat a què es refereix l'article 10 de la Llei 16/2005 i ésser informada de la gestió del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC).
 • Posar en coneixement de l'ICGC la posició dels ens locals davant les iniciatives dels organismes estatals, comunitaris o internacionals, adoptar, si escau, posicions comunes per tal que aquest les plantegi davant els organismes en què participi i ésser informada de les actuacions i les relacions amb aquests organismes.
 • Emetre informe preceptiu sobre els recursos que es presentin davant del conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat contra les resolucions relatives a la inscripció en l'RCC.

 

Composició

 • Representants de la Generalitat:
  • Presidència suplent: Directora de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (per resolució del Conseller de Territori, a qui correspon la Presidència).
  • Vicepresidència primera: Subdirector General de Geodèsia i Cartografia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (per delegació de la Directora).
  • 3 representants del Departament del Departament de Territori.
  • 2 representants del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
  • 1 representant del Departament de Recerca i Universitats.
  • 1 representant del Departament de la Presidència.
  • 1 representant del Departament d'Empresa i Treball.
  • 1 representant del Departament d'Interior.
  • 1 representant del Departament d'Economia i Hisenda.
  • 1 representant de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • Representants dels ens locals:
  • 1 representant de l'Ajuntament de Barcelona.
  • 1 representant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • 1 representant de cada Diputació.
  • 4 representants de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • 3 representants de l'Associació Catalana de Municipis.
 • Secretaria: Subdirector General de Serveis Tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 

Marc legal

La C4 es regula per:

 

Activitats