CT1: PCC-INSPIRE

Comissió Tècnica (CT) per al desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC) i de la Directiva INSPIRE

Activitats

Funcions

 • Coordinar i donar suport al desplegament del PCC en les seves fases de caracterització, normalització, oficialització i publicació dels conjunts d’informació geogràfica inclosos en el seu annex 2.

 • Proposar normes de caràcter general sobre els conjunts d’informació geogràfica inclosos en l’annex 2 del PCC relatives a les exigències mínimes de qualitat, a la incorporació de noves especificacions normatives, a l’arxiu i disponibilitat de la informació, als principis d’utilització i difusió, als geoserveis o altres aspectes que es considerin oportuns.

 • Avaluar la correspondència de l’annex 2 del PCC amb la realitat de la informació geogràfica a Catalunya i proposar els canvis que es considerin necessaris.

 • Coordinar i donar suport al desplegament del PCC en relació al desplegament de la Directiva INSPIRE, tant en els aspectes d'homogeneïtzació de dades i metadades, com en els aspectes d'implantació de l'arquitectura de serveis.

 • Fer el seguiment i generar els informes corresponents al desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE a Catalunya.

 • Analitzar l'impacte de les normes aprovades pel Parlament Europeu, en el marc de la directiva INSPIRE, en els conjunts de dades que configuren el PCC, així com de les normes resultants de la seva transposició per part de l’Estat Espanyol.

 • Coordinar les demandes derivades de l'aplicació de la Directiva INSPIRE que l'Estat Espanyol pugui fer als Departaments de la Generalitat i l’Administració Local a Catalunya.

Composició

 • Departament de Territori:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Direcció

   • Subdirecció de Geodèsia i Cartografia

   • Subdirecció de Geologia i Geofísica

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

  • Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

  • Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

 • Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

  • Centre de la Propietat Forestal

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

  • Direcció de Serveis

  • Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)

 • Departament d’Empresa i Treball:

  • Direcció General de Comerç

  • Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

 • Departament d’Interior:

  • Servei Català de Trànsit

  • Direcció General dels Agents Rurals

  • Direcció General de Protecció Civil

  • Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

 • Departament de Cultura:

  • Direcció General del Patrimoni Cultural

 • Departament d’Economia i Hisenda:

  • Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

 • Departament de la Presidència:

  • Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

 • Diputació de Barcelona

 • Diputació de Lleida

 • Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Ajuntament de Barcelona

 • Universitat Autònoma de Barcelona

 • Observatori del Paisatge

Grups de treball relacionats