Ús del sòl

Caracterització del territori, d’acord amb la seva dimensió funcional o la seva dedicació socioeconòmica actual o futura planificades (per exemple, residencial, industrial, comercial, agrari, forestal, recreatiu).