Planejament urbanístic

Figures de planejament urbanístic per a l'ordenació integral del territori d'un o diversos municipis i figures de planejament derivat que determinen l'ordenació dels sectors de sòl urbanitzable i sòl urbà. Inclou: plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística municipal, normes de planejament urbanístic, plans parcials urbanístics, plans parcials de delimitació, plans de millora urbana, plans especials urbanístics i polígons d'actuació urbanística. Si s’escau, a títol informatiu, s’incorporen els límits de les propietats afectades pel planejament.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: planejament-urbanistic

 • Grup: III-4

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Territori

 • Entitats responsables:

  • Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: Segons aprovació