Zones de riscos naturals

Zones vulnerables caracteritzades per l’existència de riscos de caràcter natural (qualsevol fenomen atmosfèric, hidrològic, sísmic, volcànic o incendi natural que, atesa la seva localització, gravetat o freqüència, pugui afectar negativament a la població), per exemple, inundacions, esllavissades de terres i col·lapses, allaus, incendis forestals, terratrèmols, erupcions volcàniques. A Catalunya s’inclouen també els riscos d’origen antròpic.