Perills d'origen antròpic

Dades de perill associades als plans d'emergència de protecció civil d'origen antròpic:

  • Riscos del transport: aquells associats al desplaçament massiu/col·lectiu de població (associats al Pla d’actuació del PROCICAT per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril i al pla AEROCAT).

  • Riscos tecnològics: aquells derivats de l’activitat humana industrial o tecnològica, com ara accidents greus amb substàncies perilloses en establiments, contaminació de les aigües, manca de serveis bàsics, etc. Associats als plans PLASEQCAT, PLASEQTA, TRANSCAT, RADCAT i CAMCAT.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: perills-antropics

  • Grup: III-12

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Interior

  • Entitat responsable: Direcció General de Protecció Civil

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any