Xarxes de transport

Xarxes de carreteres, ferrocarril, transport aeri i vies navegables, amb les seves corresponents infraestructures. Inclou les connexions entre xarxes diferents, i també la xarxa transeuropea de transport, segons la definició de la Decisió nº 1692/96/CE el Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 1996, sobre les orientacions comunitàries per al desenvolupament de la xarxa transeuropea de transport i de les futures revisions d’aquesta decisió (decisió modificada en últim lloc pel Reglament (UE) 2015/1589 del Consell.