Delimitacions de l'administració hidràulica

D'acord amb l’article 6 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/ 2003, de 4 de nombre, el territori de Catalunya es divideix en dos àmbits hidrogràfics:

  • El districte de conca fluvial de Catalunya (conques internes de Catalunya).

  • Les conques hidrogràfiques intercomunitàries, integrades per la part catalana dels rius Ebre, Garona i Xúquer (part catalana de la Sènia).

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: demarcacions-hidrografiques

  • Grup: III-11

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any