Instal·lacions de producció i industrials

Centres de producció industrial, incloses les instal·lacions contemplades en la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, sobre la prevenció i el control integrat de la contaminació (Directiva modificada en últim lloc pel Reglament CE nº 166/2006 del Parlament Europeu i del Consell), i instal·lacions d’extracció d’aigua, instal·lacions mineres i centres d’emmagatzematge.