Hidrografia

Elements hidrogràfics, incloses les zones marines i totes les altres masses d’aigua i elements relacionats amb elles, així com les conques i subconques hidrogràfiques. Quan procedeixi, segons el que està definit en la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües i en forma de xarxes (Directiva modificada por la Decisió nº 2455/2001/CE).