GT Hidrogeologia i Geotèrmia

Grup de Treball en Hidrogeologia i Geotèrmia

Activitats

Funcions

 • Elaborar i proposar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs relacionats amb la hidrogeologia i la geotèrmia que es portin a terme a Catalunya.

 • Proposar les normes i els estàndards que es considerin adequats per a l'execució de les activitats en els àmbits de la hidrogeologia i la geotèrmia, i disciplines relacionades.

 • Elaborar propostes per a la nomenclatura i simbologia que cal utilitzar en la cartografia hidrogeològica i geotèrmica que incorpori informació de tipus geològic o, en general, geotemàtic.

 • Impulsar la uniformitat de criteris de representació cartogràfica en matèria d'hidrogeologia i geotèrmia.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Subdirecció General d'Enginyeria i Recursos Geològics

   • Àrea de Geofísica

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

   • Àrea de Recursos Geològics

   • Unitat d'Hidrogeologia i Geotèrmia

   • Unitat de Prospecció Geofísica

    

  • Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

   

 • Departament d'Empresa i Coneixement:

  • Direcció General de Mines i Seguretat Industrial

  • Institut Català d'Energia (ICAEN)

   

 • Universitat Politècnica de Catalunya: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, Grup d'Hidrologia Subterrània

 • Universitat Autònoma de Barcelona: Facultat de Ciències, Departament de Geologia

 • Universitat de Girona: Grup de Recerca en Geologia Ambiental i Aplicada (GAiA)

 • Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC): IDAEA, Departament de Geociències

 • Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya: Comissió de Geotèrmia

 • Fundació Centre Internacional d'Hidrologia Subterrània