Zonificació d'espais fluvials

Zonificació de l’espai fluvial de les conques internes de Catalunya en coherència amb l’establert pel Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) i, per tant, inclou la delimitació del domini públic hidràulic i de les seves servituds associades (això és, zona de servitud i zona de policia), així com una proposta de la zona de flux preferent i de zona inundable.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: zonificacio-espai-fluvial

  • Grup: I-4

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Segons publicació de canvis al DOGC