Àrees de poblament

Conjunt d'informació que recull la delimitació geogràfica interpretativa de les àrees de poblament, llur classificació en categories i l’assignació d’un identificador únic per a cada polígon (nomenclatura). Es consideren àrees de poblament les àrees que actualment tenen una mínima estructura urbana o bé són infraestructures o equipaments. Es tenen en compte les entitats de població de l’INE i llur codificació i inclou també delimitacions proporcionades per altres organismes oficials.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: arees-poblament

  • Grup: I-4

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Territori

  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any