Hàbitats d'interès pesquer

Inclou les delimitacions de l'àmbit marí cobert per praderies de fanerògames marines, l’evolvent de 20 metres dels herbassars marins de Catalunya a efectes de protecció ambiental dels hàbitats, la delimitació de la costa Catalana en funció de la fiabilitat de les dades d'herbassars marins de Catalunya, la delimitació de l'àmbit cobert per hàbitats de grapissar, i la delimitació de l'àmbit cobert per hàbitats coral·lígens (Cartografia d'habitats marins de Catalunya).

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: habitats-interes-pesquer

  • Grup: III-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 5 anys