Hàbitats i biòtops

Zones geogràfiques caracteritzades per unes condicions ecològiques específiques, processos, estructures i funcions de recolzament vital que siguin suport físic dels organismes que hi viuen. Inclou zones terrestres i aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són enterament naturals com seminaturals.