Població

Distribució de la població per edat, sexe, lloc de naixement i nacionalitat a partir de les dades anuals del padró continu de l’INE. Aquesta distribució pot estar referida a diferents unitats territorials de referència, ja siguin administratives com ara seccions censals, districtes, municipis, comarques etc., o a quadrícules multiresolució (quadtrees) compatibles amb el grid estàndard europeu.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: poblacio

  • Grup: III-10

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Economia i Hisenda

  • Entitat responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 1 any