Adreces municipals

Conjunt de dades que conté la informació necessària per a identificar una adreça (concepte que s’expressa en una localització i ruta d’accés a un lloc on hi poden viure persones i/o s’hi poden desenvolupar activitats socioeconòmiques). Inclou: població, carrer, número de portal, codi postal, carretera, punt quilomètric i nom d’edifici. Cobreix els àmbits urbans i les edificacions aïllades.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: adreces

  • Grup: I-5

  • Administració responsable: Administració Local de Catalunya

  • Departament responsable: -

  • Entitat responsable: Ajuntaments

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Contínua