Sessió 4 del GT Edafologia (21.01.2019)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#3)

El GT aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Mapa de Sòls 1:250 000 de Catalunya

L'ICGC presenta al GT una maqueta a dues cares i, en base a aquesta, s'acorda el següent:

  • Modificar el títol del mapa, segons “Taxonomia de sòls”, de la següent forma: “Mapa de Sòls de Catalunya 1:250 000 (segons o aplicant) Soil taxonomy”. D'aquesta manera el títol esdevé més universal.

  • Eliminar del títol i la caràtula la referència a la versió (SSS, 2014), atès que aquesta ja queda recollida a l'inici de la llegenda corresponent a aquest sistema de classificació.

  • Modificar el títol del mapa de l'altra cara, segons la “Base Referencial Mundial de Sòls”, de la següent forma: “Mapa de Sòls de Catalunya 1:250 000 (segons o aplicant) la World Reference Base for soils resources”.

  • Eliminar del títol i la caràtula de l'altra cara la referència a la versió (WRB, 2014), atès que aquesta ja queda recollida a l'inici de la llegenda corresponent a aquest sistema de classificació.

  • Fer una prova de color virant a amarronats els vermells que predominen a la plana de Lleida i que corresponen als sòls arídics, ja que són massa intensos i semblen més propis de sòls tropicals.

Es planteja la possibilitat de, una vegada tancada la llegenda, traduir-la a l'anglès.

Caldria posar-li títol al mapa d'unitats fisiogràfiques que apareix en la caràtula.

Es preveu la possibilitat d'organitzar un acte formal per a la presentació del mapa o, fins i tot, organitzar-ne dos: un de caire polític i un altre orientat al món acadèmic. Pel que fa a aquest segon, l'IEC ofereix els seus contactes a USA per a mirar d'aconseguir que enviïn una missió a la presentació del mapa i així aconseguir més repercussió internacional.

3. Els sòls en la web de l'ICGC

L'ICGC fa una presentació del visualitzador de sòls, dins l'apartat Geoíndex a la web de l'ICGC, que possibilita la consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l'any 2007. Permet la visualització mitjançant la plataforma Instamaps i la càrrega de serveis WMS generats a partir de capes SHP/ràster amb possibilitat de descàrrega en format PDF.

El GT es dona per assabentat dels continguts i les prestacions del visualitzador de sòls.

L'ICGC fa una presentació de l'apartat Recursos geològics/Sòls a la web de l'ICGC. El catàleg de sòls recull tots els tipus de sòls que han aparegut, fins al moment, en els mapes publicats per l'ICGC i té com a objectius millorar i homogeneïtzar el procés de cartografia de sòls. Un dels objectius a assolir en el marc del Contracte Programa III és integrar el servei del catàleg de sòls dins les funcionalitat d'explotació i visualització de la BDSISCat, generant les fitxes "on the fly" en funció de la informació existent en cada moment. El catàleg recull 208 tipus de sòls, definits i descrits a partir de característiques morfològiques, físiques i químiques.

El GT es dona per assabentat dels continguts de l'apartat Recursos geològics/Sòls i, en particular, del catàleg de sòls.

4. La Base de Dades i Sistema d'Informació de Sòls de Catalunya (BDSISCat)

L'ICGC fa una presentació de la BDSISCat, basats en la Directiva INSPIRE, que enguany es posa en producció, i que té com a objectiu donar resposta al Pla Cartogràfic de Catalunya pel que fa a la informació de sòls, determinant la seva estructura, qualitat, disponibilitat, interoperabilitat, actualització i condicions d'accés a la mateixa.

La BDSISCat es concep com una infraestructura d'aplicacions webmaping que constitueix un entorn on l'usuari pot efectuar consultes espacials vàries i descàrregues de múltiples data-sets, informes,...

Amb l'horitzó hivern 2019/2020, l'ICGC es proposa haver implementat un sistema gestor d'informació de sòls que explotarà la BDSISCat en entorn PostgreSQL-PostGIS i permetrà generar perfils de sòls (escandalls, observacions,...), mapes, mostres de sòls i dades analítiques, informes,...

El GT es dona per assabentat de les capacitats de la BDSISCat i del futur sistema gestor d'informació de sòls.

5. Centre d'interpretació dels Sòls, CST Pirineus a Tremp: Cursos i d'altres activitats educatives

L'ICGC presenta el Centre d'Interpretació de Sòls del Pirineu, on es realitzen activitats de caràcter formatiu en col·laboració amb la UdL, i també divulgatiu. L'ICGC n'indica els objectius i els espais que hostatja.

Existeix una proposta de construcció d'un edifici específic, connectat amb l'actual CSTP, per a acollir el Centre.

El GT es dona per assabentat.

L'ICGC té instal·lada una xarxa experimental de sensors de temperatura i humitat del sòl a la Conca de Tremp amb la finalitat de disposar d'un registre continu de dades a diferents tipus de sòls. Actualment són 6 les estacions en funcionament i els sensors s'ubiquen a 5, 20, 50 i 100 cm de fondària.

Les estacions estan dotades d'un pluviòmetre i un piranòmetre (radiació solar) i també mesuren la temperatura i humitat ambientals. Les dades de sèries temporals llargues (mínim 10 anys) permeten determinar el règim climàtic dels sòls. Quan es disposi de mesures d'una sèrie temporal suficientment llarga es podran realitzar estudis hidrològics i de canvi climàtic.

Els agricultors propietaris de les parcel·les on s'ubiquen les estacions tenen accés a les dades agronòmiques. Per al públic en general les dades són accessibles via web.

El GT es dona per assabentat.

L'ICGC informa que ha adquirit un microscopi petrogràfic.

El GT es dona per assabentat.

6. Pla de treball de l'ICGC (CP 2019-2022)

L'ICGC informa sobre l'estat del projecte Mapa de Sòls 1:25 000: L'any 1993 es va realitzar, com a prova pilot, el full de Bellvís. Durant el període 2009-2017 es van publicar 32 fulls, l'any passat s'han publicat 4 (Sant Sadurní d'Anoia, El Morell, Igualada i Belianes) i actualment es troben en execució 14 més. Si no canvien les condicions pressupostàries, la idea és publicar uns 4 fulls a l'any.

En el marc del CP 2019-2022, l'ICGC es proposa la realització de diferents mapes temàtics, entre ells el mapa d'estocs de carboni orgànic i el mapa d'erosió potencial.

A més, es treballarà en els àmbits següents:

  • Integració de noves fitxes de perfils de sòls (DARP, UAB, UdL,...) mitjançant la digitalització, homogeneïtzació i integració de la informació heretada, per a la seva càrrega en la BDSISCat i el Geoíndex.

  • Creació del Banc de mostres de sòl / Edafoteca de Catalunya mitjançant la integració de les mostres emmagatzemades a Avinyó, dependències del DARP a Lleida,..., realització d'estudis de fertilitat, abordar problemàtiques específiques (salinitat, cargol poma,...).

El GT es dona per assabentat.

7. Precs i preguntes

El DARP opina que, quan es publica un mapa de sòls 1:250 000, com l'ICGC està a punt de fer, cal plantejar-se seriosament la possibilitat de publicar també un llibre de sòls. Per a la propera reunió del GT es proposa aportar idees per a posar en debat quina hauria de ser la naturalesa i l'índex provisional d'aquest llibre.