Sessió 3 del GT Edafologia (20.03.2017)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#2)

S'aprova, sense comentaris, l'acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de la llegenda del Mapa de Sòls 1:250.000 de Catalunya

L'ICGC presenta la nova proposta de llegenda del Mapa de Sòls 1:250.000 de Catalunya, en la que s’han tingut en compte els comentaris i aportacions de la sessió anterior.

L’estructura de la llegenda està formada per 5 grans àrees, en funció dels règims d’humitat i temperatura.

Es debat el contingut i estructura de la llegenda proposada. Finalment s’acorda l’estructura general presentada. S’acorda afegir en la memòria que acompanyarà el mapa editat, un apartat que reculli els tipus de sòls singulars que, per la seva extensió, no han estat cartografiats en el mapa 1:250.000.

Es suggereix que caldria utilitzar en el nou Mapa 1:250.000 la darrera versió publicada del Soil taxonomy (SSS, 2014). L’ICGC ve utilitzant la versió 1999 en la cartografia 1:25.000.

S’acorden els colors de representació generals, que serviran per a la fase d’edició del mapa com a base per a definir-los:

  • CRIIC: violeta (color fred)

  • ÚDIC: verds

  • ÚSTIC: ocres

  • XÈRIC: taronjat-vermell clar

  • ARÍDIC: grocs

  • Els fons de rius (al·luvials) en tons de grisos, com el MGC250M

Per a l'edició del mapa l’ICGC utilitzarà la base cartogràfica de referència habitual en aquestes escales.

S’acorda evitar aplicar davant del nom de les unitats cartogràfiques el qualificatiu “associació de...”, per tal d’alleugerir la llegenda.

Accions previstes:

a. En breu (1 setmana aprox.) es passarà la darrera revisió de la llegenda amb les incorporacions i comentaris d’aquesta reunió.

b. Es treballarà en la publicació d’un nou visualitzador Geoíndex de l’ICGC per a la publicació en digital de la cartografia 1:25.000, així com la resta de cartografia 1:25.000 publicada fins al moment. Un cop estigui llesta, s’informarà als membres del GT.