Sessió 4 de la CT4 (11.12.2020)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (núm. 3)

La Comissió aprova, sense comentaris, l'acta de la sessió anterior.

2. Evolució de la cartografia geològica a l'ICGC

Es recorda la descripció del Mapa Geològic de Catalunya i la seva expressió cartogràfica (els geotreballs) segons el Decret de desplegament de la Llei 19/2005 de l’Institut Geològic de Catalunya.

Es comenta l’estat actual dels diferents geotreballs i les dificultats existents per a la seva compleció.

Per resoldre el punt anterior, i poder disposar d’informació homogènia i de qualitat de tot Catalunya a mig termini, s’informa que els esforços dedicats als geotreballs I, II i III es derivaran cap a les següents accions, les dues primeres de les quals es detallen en profunditat en la presentació:

  • Desenvolupar un sistema de capes d’informació geològica.

  • Revisar, actualitzar i millorar el Mapa geològic 1:50 000.

  • Realitzar estudis d’abast regional.

  • Redactar guies geològiques bàsiques dels municipis.

Aquestes accions han de significar un servei sostenible i, en qualsevol cas, es desenvoluparan en paral·lel a altres accions orientades a millorar el coneixement del sòl i el subsol.

3. Pla de treball de la CT per al 2021

  • 2n trimestre 2021: Evolució del Mapa per a la Prevenció dels Riscos Geològics; el Sistema d’Informació dels Riscos Geològics (SIRG)

  • 4t trimestre 2021: Primers resultats del nou enfoc del Mapa Geològic de Catalunya

4. Nou espai de col·laboració

Es presenta el nou espai de col·laboració i s’explica com utilitzar-lo. L’objectiu és facilitar la participació dels membres.

5. Torn obert de paraules

Es continuarà publicant cartografia 1:25 000 però només en àmbits específics. En relació amb això, s’informa que s’està treballant en obrir un Centre de Suport Territorial a Roquetes (en el recinte de l’Observatori de l’Ebre) focalitzat en el litoral.

La publicació de la informació geològica per capes, a més de les representacions cartogràfiques que se’n facin, hauria d’anar lligada a accions d’oficialització de les mateixes, ja que s’han detectat possibles buits legals (o situacions subjectes a interpretació) amb cartografia geològica existent com ara la de riscos en la seva aplicació en ordenació urbanística (no se cita literalment en la normativa vigent).

Està previst que la propera reunió de la CT4 tracti sobre cartografia de riscos geològics i s’hi puguin comentar els aspectes legals esmentats.

Caldria establir àmbits territorials prioritaris, ja que la importància de la informació geològica no és igual a tot el territori.