Sessió 2 de la CT4 (30.11.2016)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (núm. 1)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Presentació de les activitats dels Grups de Treball

S'informa a la Comissió de les activitats realitzades i els temes tractats pels diferents grups de treball adscrits a la mateixa durant 2016:

GT Edafologia:

  • Mapa de Sòls 1:250.000 de Catalunya: presentació de la maqueta de cartografia i llegenda del mapa (plot)

  • Presentació preliminar del contingut de les ‘Especificacions tècniques de la GeoBase de Dades de Sòls de Catalunya (GBDSC), v.1.0’

GT Geologia i Geomorfologia:

  • S’ha treballat en el Projecte d’implementació de l’esquema d’aplicació INSPIRE Geology a la Base del Mapa Geològic 1:250.000 de Catalunya v1.0 i en les Especificacions tècniques del model de dades.

  • S’ha treballat en el Projecte Consolidació de la Base geològica digital contínua del Mapa Geològic 1:25.000 v1.0

GT Hidrogeologia i Geotèrmia:

  • Projecte d’actualització digital del Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 v2016

  • Projecte d’Atles digital de Geotèrmia de Molt Baixa Temperatura (AGMBT)

GT Geologia Urbana i Geotècnia:

  • Projecte del Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000. Geotreball III

  • Nou servei WMS i visor Geoíndex de consulta i descàrrega de sondejos geotècnics (v1.0, 2016)

GT Riscos Geològics i Sismologia:

  • Projecte del Mapa de prevenció de riscos 1:25.000: presentació del mapa i de les especificacions de la Base de Dades associada

  • Mapa de Mesozonació Sísmica de Catalunya

3. Presentació i, en el seu cas, aprovació de les especificacions tècniques de la GeoBase de dades de Sòls de Catalunya (GBSC) v1.0

La Comissió aprova les especificacions tècniques de la GeoBase de dades de Sòls de Catalunya (GBSC) v1.0 i acorda portar-les a aprovació de la propera reunió de la C4.

4. Presentació i, en el seu cas, aprovació de les especificacions tècniques de la Base de dades del Mapa per a la prevenció dels riscos geològics

La Comissió aprova les especificacions tècniques de la Base de dades del Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i acorda portar-les a aprovació de la propera reunió de la C4.

5. Presentació de la Xarxa Sísmica

Es presenta a la Comissió el Servei d’Informació Sísmica de Catalunya (SISMOCAT), que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la seguretat i resiliència de la societat en front del risc sísmic.

6. Presentació de laDirecció General de Protecció Civil sobre Gestió del Risc

La Direcció General de Protecció Civil presenta a la Comissió la Gestió del Risc des de la seva òptica.

7. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

La Comissió es dona per assabentada de la planificació dels treballs per a l'any 2017.