Sessió 1 de la CT4 (02.12.2015)

1. Constitució de la Comissió

A manera d’introducció, s’exposa als assistents la naturalesa i el funcionament de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4).

A continuació exposa que el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC) que és l’instrument bàsic de la planificació cartogràfica i de la informació geogràfica relacionada a l’administració de Catalunya es va aprovar el maig de 2010 Els CIGs de geologia i geofísica que actualment conté el PCC són:

 • Base-mapa geològic 1:25 000

 • Base-mapa geològic 1:50 000

 • Base-mapa geològic 1:250 000

 • Base-mapa hidrogeològic 1:25 000

 • Base-mapa hidrogeològic 1:250 000

 • Base-mapa geoantròpic 1:25 000

 • Base-mapa geològic de les zones urbanes 1:5 000

 • Base-mapa de sòls

 • Mapa per a la prevenció de riscos geològics

 • Mapa per a la prevenció del risc d'allaus

 • Mapa per a la prevenció del risc sísmic

La C4, en la seva sessió núm. 20 de 14 d’abril de 2015 va aprovar la creació de la Comissió Tècnica núm. 4 de Geologia i Geofísica, per a què doni suport en aquests àmbits i en el de les disciplines que hi estan relacionades, com ara les ciències del sòl i l’edafologia, la sismologia, l’enginyeria geològica i la geotècnia.

La composició d’aquesta Comissió és la següent:

 • 1 President

 • 1 Secretari

 • 25 vocals:

  • 7 d’Universitats

  • 6 de Departaments de la Generalitat de Catalunya

  • 4 de l’Administració Local

  • 1 de Col·legis Professionals

  • 1 de l’Institut d’Estudis Catalans

  • 6 de l’ICGC

Tot i que queda oberta a altres professionals que hi puguin participar.

2. Objectius

S’exposen als assistents els objectius d’aquesta Comissió:

 • Elaborar i proposar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs geològics, geofísics i geotècnics que es portin a terme a Catalunya.

 • Proposar les normes i els estàndards que es considerin adequats per a l'execució de les activitats en els àmbits de la Geologia i la Geofísica i disciplines que hi estan relacionades, com les ciències del sòl i l'edafologia, la sismologia, l’enginyeria geològica i la geotècnia.

 • Proposar les mesures necessàries per a evitar la duplicitat de tasques.

 • Elaborar propostes per a la nomenclatura i simbologia que cal utilitzar en la cartografia geotemàtica que incorpori informació de tipus geològic, edafològic, o en general geotemàtic.

 • Proposar les mesures que es considerin necessàries per tal que les normes, la nomenclatura i la simbologia aprovades per la C4 siguin adoptades pel màxim nombre possible d'organismes, amb l'objectiu d'impulsar la uniformitat de criteris de representació cartogràfica.

3. Règim de funcionament

S’informa de quin serà el règim de funcionament d’aquesta Comissió:

 • La CT4:GG funcionarà  en Ple o en grups de treball tècnics per raó de la temàtica.

 • El Ple determinarà la creació dels grups de treball tècnics.

 • Els grups de treball estaran formats per persones membres de la CT4:GG  i, si escau, per persones externes de reconeguda competència en la matèria objecte d’aquests.

Es proposa la creació dels següents Grups de Treball:

 • Grup de Treball de Geologia i Geomorfologia

 • Grup de Treball de Geologia Urbana i Geotècnia

 • Grup de Treball d’Hidrogeologia i Geotèrmia

 • Grup de Treball d’Edafologia

 • Grup de Treball de Riscos Geològics i Sismologia

S’informa que a la web de la C4 es crearan àrees privades amb accés restringit als membres d’aquesta Comissió, en breu es comunicarà quins són els usuaris i contrasenyes per accedir-hi. Així mateix, quan s’hagin constituït els Grups de Treball es crearan sengles espais privats per a cada un d’ells.

4. Presentació dels Geotreballs

Es presenten els Geotreballs, els quals són l’instrument per a la realització del Mapa Geològic de Catalunya. Es tracta d’un conjunt de sis programes i projectes que tenen per objecte generar informació geològica, edafològica i geotemàtica de base i facilitar la seva representació gràfica, d’acord amb el que disposa la Llei de creació de l’Institut.

Cada un dels Geotreballs genera conjunts d’informació, amb una base de dades contínua a tot el territori i una sèrie cartogràfica. Les principals característiques de cada un d’ells són:

 • Geotreball I – Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

Caracterització d’unitats i estructures geològiques

           Cartografia geològica

           Talls geològics

           Columnes sintètiques representatives

           Esquema de relacions litològiques

 • Geotreball II - Mapa geològic de processos actius i recents i de l’activitat antròpica 1:25.000

Inventari i caracterització dels processos geològics actius i de l‘activitat antròpica

           Caracterització de processos actius de formacions superficials, en funció de la dinàmica i l’activitat

           Tipologia dels dipòsits i rebaixos antròpics

 • Geotreball III – Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000 (s’està treballant en un visor que mostri els 24.000 sondejos disponibles)

Geologia aplicada a zones urbanes (> 10.000 habitants)

           Geologia 1:5.000

           Distribució  i gruixos de dipòsits quaternaris i antròpics

           Distribució i característiques del substrat

           Sondatges representatius

           Paràmetres geotècnics bàsics

           Dades piezomètriques

 • Geotreball IV – Mapa de sòls 1:25.000 (en col·laboració amb el DARP; l’any 2016 està previst disposar del Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000)

Caracterització edafològica dels sòls

           Tipus de sòls

           Distribució de sòls

           Morfologia de sòls

           Característiques físiques i químiques dels sòls

           Classes de capacitat agrològica

 • Geotreball V – Mapa hidrogeològic 1:25.000 (en col·laboració amb l’ACA)

Caracterització d’aqüífers i altres  dades hidrogeològiques

           Informació piezomètrica i dinàmica de les aigües subterrànies

           Informació hidrogeoquímica

           Delimitació d’aqüífers

           Mapa de permeabilitats

           Determinació de la vulnerabilitat intrínseca d’aqüífers

 • Geotreball VI – Mapa per a la prevenció de riscos geològics 1:25.000

Inventari d’indicis i fenòmens. Determinació de la perillositat

           Moviments de vesant

           Esfondraments i altres deformacions del terreny

           Allaus

           Inundacions i avingudes torrencials

           Terratrèmols

           Fenòmens costaners

Pel que fa als productes i serveis que generen els Geotreballs, aquests són:

 • Impressió en paper

 • Distribució en format GeoPDF i vector (SHP)

 • Inclusió en visors i Geoserveis WMS

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

La proposta de planificació dels treballs és la següent.

 1. Constitució de la CT4: GG:   02/12/2015

 2. Constitució dels Grups de treball: 1r trimestre 2016

 3. Treballs tècnics dels diferents grups de treball: 1r-3r trimestre 2016

 4. Conclusions dels treballs dels diferents grups de treball i tramesa de conclusions per aprovació, en el seu cas, al Ple de la CT4 GG: Octubre  2016

 5. Reunió del Ple de la CT4 GG: Novembre 2016

Pel que fa a la planificació per a la propera sessió d’aquesta Comissió, prevista pel novembre de 2016 (sessió núm. 2).