Sessió 8 de la CT2 (14.07.2010)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#7)

  La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

 2. Plec 1:1.000 cartografia urbana v2.1.5: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió sobre l'estat dels treballs de redacció del plec d'especificacions tècniques per a l'elaboració de cartografia topogràfica 1:1.000 v2.1.5, detallant els canvis respecte la v2.2. que el grup de treball que les està elaborant proposa introduir.

 3. Plec 1:500 cartografia urbana: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió sobre l'estat dels treballs de redacció del plec d'especificacions tècniques per a l'elaboració de cartografia topogràfica 1:500 v2.0. Els ajuntaments productors proposen la introducció d'un seguit de canvis en el plec d'especificacions que seran analitzats per l'ICC. Es preveu tenir enllestits el plec d'especificacions i el diccionari de dades per al mes de setembre i, a les hores, abordar les especificacions de format.

 4. Carrerer: constitució del Grup de Treball

  S'informa a la Comissió que són 8 els ajuntaments interessats en formar-ne part. La Comissió acorda constituir el grup de treball amb 5 representants dels ajuntaments, 5 de les entitats supramunicipals (1 de cadascuna de les 4 diputacions i 1 de la MMAMB) i 5 de l'ICC.

 5. RCC: proposta oficialització per a municipis amb actualització continua de la cartografia

  Es presenta a la Comissió una nova versió del protocol per a delegar en els ajuntaments productors, sota determinades condicions, l'oficialització de l'actualització contínua de la informació geogràfica que generen. Resta pendent la resposta de l'Assessoria Jurídica del DPTOP a la consulta plantejada sobre qui signarà el conveni de delegació amb els Ajuntaments, si el DPTOP o l'ICC. Quan es rebi la resposta es podrà elaborar la versió definitiva del document.

 6. ETRS89: seguiment de la implementació

  S'informa a la Comissió sobre l'estat de la implementació del canvi al sistema de referència ETRS89. Ara fa 1 any la C4 va aprovar la transformació de 4 paràmetres que s'aplica sobre la cartografia a escala 1:1.000 o inferior, però la transformació de les cartografies 1:500 i de les xarxes locals requereix una anàlisi particularitzada, que està sent realitzada per l'ICC.
  Tanmateix, s'informa a la Comissió que l'ICC és a prop de signar un conveni amb la Gerència del Cadastre pel qual sobre la cartografia cadastral 1:1.000 recolzada sobre la xarxa utilitària s'aplicarà la transformació calculada per l'ICC.

 7. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

  S'informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de la propera sessió de treball.

 8. Torn obert de paraules

  S'informa a la Comissió sobre l'estat del projecte de delimitació territorial.
  La Comissió acorda implementar un blog amb accés restringit per a publicar la documentació que va generant.