Sessió 7 de la CT2 (07.04.2010)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#6)

  La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

 2. Plec 1:1.000 cartografia urbana: versió 2.1.5

  S'informa a la Comissió sobre l'estat dels treballs de redacció del plec d'especificacions tècniques per a l'elaboració de cartografia topogràfica 1:1.000 v2.1.5. Per manca dels recursos necessaris s'acorda que, en lloc de redactar unes especificacions completes, es redactarà una documentació que recollirà només els canvis introduïts respecte la v2.2.

 3. Plec 1:500 cartografia urbana: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió sobre l'estat dels treballs de redacció del plec d'especificacions tècniques per a l'elaboració de cartografia topogràfica 1:500 v2.0. La documentació completa constarà del plec pròpiament dit (gairebé enllestit), el diccionari de dades (186 objectes) i les especificacions de format.

 4. Models 3D de ciutats

  S'informa a la Comissió sobre l'estat de l'art dels models de ciutats: classificació, exemples, aplicacions, models i formats de les dades,... La cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2 constitueix un model de ciutat que disposa de la volumetria de les edificacions i d'un bon DTM i DSM en zones urbanes que permet la rectificació de 'true orto'.

 5. Carrerer: model de dades

  S'informa a la Comissió sobre la Base de Carrers de Catalunya, que té com a objectiu la normalització i geocodificació d'adreces postals i el posicionament en el territori. La primera versió es va iniciar al 1999 i des de 2008 es realitza una actualització sistemàtica amb l'objectiu de mantenir la seva compleció i de millorar la seva qualitat revisant els noms en base als criteris de la Comissió de Toponímia. En accions futures s'implementarà una nova versió del model de dades que incorporarà un varianter, navegabilitat, portals i la integració amb altres bases de dades (graf de carreteres, base de camins, polígons industrials i nuclis de població).
  Es proposa a la Comissió la constitució d'un nou grup de treball adscrit a la mateixa amb l'objectiu de definir el model de dades i elaborar les especificacions tècniques d'una base de carrers que incorpori la informació requerida pels diferents organismes interessats, que serveixi com a model d'intercanvi de dades i que tingui en compte els estàndards europeus i nacionals existents o en fase de definició (INSPIRE, Foro de direcciones, etc.). La Comissió aprova la seva creació amb la participació dels ajuntaments.

 6. RCC: proposta inscripcions transitòries

  Es presenta a la Comissió una proposta per a la inscripció transitòria en la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya de la cartografia topogràfica a escales 1:500, 1:1.000 i 1:2.000 generada pels ajuntaments productors segons especificacions tècniques particulars, no aprovades per la C4, sota determinades condicions. Tanmateix, es proposen a la Comissió sengles períodes d'inscripció transitòria transcorreguts els quals, si no s'ha adaptat la cartografia a un plec aprovat per la C4, la cartografia així inscrita es donarà de baixa i no podrà tornar a ser inscrita en les mateixes condicions. La Comissió aprova la proposta, que es sotmetrà a l'aprovació de la C4.

  Tanmateix, es presenta a la Comissió una proposta de protocol per a delegar en els ajuntaments productors, sota determinades condicions, l'oficialització de l'actualització contínua de la informació geogràfica que generen. La Comissió conclou que aquest protocol no està prou madur i que cal aprofundir més abans que pugui ser aprovat.

 7. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

  S'informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de les 2 properes sessions de treball.