Sessió 3 de la CT2 (25.11.2008)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#2)

  La Comissió aprova l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda entre els seus membres amb anterioritat a la sessió, per la qual cosa es procedirà a la seva signatura

 2. Estudi i harmonització dels models de dades per a cartografia urbana de Catalunya. Normes i estàndards

  S'informa a la Comissió dels acords presos en la darrera sessió del Grup de Treball d'aquesta Comissió per a l'elaboració d'especificacions tècniques, tots ells orientats a la redacció dels plecs d'especificacions de les cartografies 1:500 i 1:1.000.

 3. Criteris de funcionament del Registre Cartogràfic de Catalunya per als Ajuntaments productors de cartografia

  S'informa a la Comissió dels acords presos en la darrera sessió del Grup de Treball d'aquesta Comissió per a la implementació del Registre Cartogràfic de Catalunya.

 4. Planificació dels treballs de la Comissió

  S'informa a la Comissió del calendari i continguts temptatius de les tres sessions programades per a 2009.