Sessió 24 de la CT2 (25.10.2018)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#23)

La Comissió aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Actualització contínua de la cartografia urbana 1:1 000 de Barcelona: metodologia

L’Ajuntament de Barcelona informa sobre la metodologia que utilitza per a mantenir contínuament actualitzada la cartografia urbana 1:1 000 de Barcelona, metodologia que té com a objectius estratègics:

 • Incorporació dels canvis del territori de forma àgil i ràpida;

 • El manteniment ha de ser sostenible econòmicament;

 • Definició del model orientat a l’explotació de dades en Oracle Spatial;

 • Optimització dels processos per a garantir la qualitat mètrica i topològica del producte final;

 • Millora dels sistemes d’entrada de dades;

 • Integració de noves tècniques de medició

Com a conclusions se n’extreuen les següents:

 • S’ha definit i implementat un model de manteniment i actualització contínua en tres dimensions;

 • Es garanteix la qualitat mètrica i topològica del producte final que requereix l’estàndard, tot i incorporar dades no incloses en el model inicial;

 • Es millora l’entrada de dades externa gràcies a la definició de plecs de condicions tècniques;

 • S’han incorporat canvis de l’estàndard per a fer el model apte per a la gestió municipal;

La cartografia topogràfica municipal es difon amb, com a mínim, manteniment mensual, i es troba disponible al Geoportal i al web de descàrregues. L’ICGC manifesta que seria desitjable que els diferents ajuntaments productors arribessin a un consens per a establir una metodologia única per a l’actualització de les seves cartografies urbanes.

La Comissió es dona per assabentada de la metodologia que utilitza l’Ajuntament de Barcelona per a mantenir contínuament actualitzada la cartografia urbana 1:1 000 de Barcelona.

3. Producció ICGC de la CT1M: elements addicionals i coordinació amb la Base de carrers

L’ICGC informa sobre la metodologia que utilitza per a la interpretació, captació i incorporació en la CT1M dels següents elements addicionals:

 • Teulada

 • Heliport

 • Recinte

 • Connexions de la xarxa hidrogràfica

 • Connexions de la xarxa viària

 • Polígons d’elements superficials

 • Polígon d’edifici amb referència cadastral de parcel·la

Per a testejar aquesta metodologia s’han subcontractat 6 projectes que totalitzen més de 1 600 ha de cartografia urbana i s’han implementat processos de control de qualitat per a comprovar que la cartografia en format DGNv7 compleix les especificacions tècniques del plec v2.2 en termes d’estructura i geometria, textos, altimetria i topologia i, addicionalment, s’han implementat testos per al control de qualitat de les nomenclatures d’arxius, atributs i conversions de format.

Tots aquests processos generen llistes d’errors que es poden encuar per a la seva revisió i correcció mitjançant eines de captació sobre SIG (GeoMedia).

L’ICGC informa sobre la metodologia que utilitza per a la coordinació de la producció de la CT1M i la Base de carrers.

Els noms dels carrers i els portals són a les dues bases d’informació, pel que es poden donar eventuals problemes de coherència deguts als diferents ritmes d’actualització. A més, cal evitar la duplicació d’esforços. El que es fa és recollir-los només per a la Base de carrers i incorporar-los automàticament a la CT1M, el que garanteix la coherència de contingut i temporalitat i l’estalvi de recursos.

S’ha comprovat que l’etiquetatge automàtic no dona bons resultats a partir de la informació actual de la Base de carrers, pel que s’han adaptat al màxim els seus requeriments (criteris de captació i model de dades) als de la CT1M.

Altres problemes detectats són:

 • Hi ha carrers planificats en la Base que no existeixen en la cartografia;

 • Incoherències en carrers coincidents amb trams de camins o carreteres;

 • Problemes en la font de les dades.

Enguany es preveu completar 41 nuclis de la demarcació de Lleida i, per a 2019, es preveuen 36 a Tarragona i s’estan programant els de Lleida i Girona.

La Comissió es dona per assabentada de la metodologia que utilitza l’ICGC per a la interpretació, captació i incorporació en la CT1M dels elements addicionals i la coordinació de la producció de la CT1M i la Base de carrers.

4. Informe de la Conferència INSPIRE i JIIDES 2018

L’ICGC informa sobre el desenvolupament de la Conferència anual INSPIRE, celebrada el mes passat a la ciutat belga d’Anvers, i en la qual, a grans trets, es va arribar a les següents conclusions:

 • INSPIRE avança, però no tan ràpid com requereix la Directiva, atès que la seva implementació està essent dificultosa;

 • INSPIRE és massa rígida i complexa; s’estan cercant solucions per a fer-la més flexible i adaptable a canvis i noves demandes;

 • INSPIRE ha de convergir amb altres directives europees de caràcter mediambiental per tal d’evitar duplicitats;

 • INSPIRE ha d’apropar-se a altres iniciatives com Linked data, dades obertes, blockchain;

L’ICGC informa sobre el desenvolupament de les Jornades Ibèriques de les Infraestructures de dades espacials (JIIDES), celebrades a Menorca la setmana passada, i en les quals, a grans trets, es va arribar a les següents conclusions:

 • Les IDEs continuen avançant;

 • S’està perdent la por a les metadades;

 • Nous conjunts d’informació: poblacions;

 • Potenciació de polítiques per a què les dades siguin realment obertes;

 • Noves solucions tecnològiques: Geopackage, WFS 3.0, Vector til·les...;

 • IDESs locals: publicació i distribució d’adreces;

La Comissió es dona per assabentada del desenvolupament de la Conferència INSPIRE i les JIIDES 2018.

5. Torn obert de paraules

A sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es publicaran al Confluence els plecs d’especificacions tècniques als que s’han referit l’Ajuntament de Barcelona i l’ICGC en les seves presentacions.

La Comissió decideix convocar el GT ET i el GT BC abans de cap d’any.