Sessió 23 de la CT2 (17.07.2018)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (núm. 22)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Estat dels treballs dels objectius de la CT2

Catàleg PCC

Tal i com estava previst, 8 anys després de la seva aprovació cal revisar el PCC. L'objectiu és mantenir l'estructura actual (113 CIGs), però dotant-la de certa flexibilitat introduïnt SubCIGs, que es recolliran en una taula de treball complementària, no inclosa en el Decret.

Metadades

La nova guia de metadades ha d'emprar un llenguatge senzill i entenedor, no tècnic. Els editors de metadades es desenvoluparan en una aplicació desktop (Editor Excel IDEC amb rutina Phyton) i una aplicació web (Editor GeoNetwork desenvolupat per la IDEC).

Cartografia / Cadastre

L'ICGC informa que els contactes amb la DG Catastro es van engegar l'any passat. Com a prova pilot s'ha realitzat la transformació d'unes 6.000 illes de cases, en la que s'han donat diferents casuístiques. Actualment la DG Catastro està valorant una proposta de l'ICGC per a fer una prova en l'interior d'illes. Municipis com l'Hospitalet de Llobregat i Sant Boi de Llobregat ja han adaptat les seves cartografies 1:500 o 1:1.000.

Xarxa de serveis i inventaris municipals

L'Ajuntament de Girona ha publicat a l'espai de treball col·laboratiu una relació de xarxes de serveis que caldria inventariar i la informació corresponent al seu ajuntament per a validació i/o esmena de la resta. S'acorda convidar a properes reunions d'aquesta Comissió a les diferents companyies de serveis.

Unitats inframunicipals

L'Ajuntament de Manresa ha publicat a l'espai de treball col·laboratiu una primera aproximació sobre els conceptes preliminars de la delimitació de les entitats de població, barris i districtes. En general s'observa que es dona una relativa poca importància a la precisió cartogràfica. Cal continuar treballant.

Planejament urbanístic

L'Ajuntament de Barcelona publicarà en breu documentació a l'espai de treball col·laboratiu. S'acorda demanar la presència en aquest objectiu d'algun representant de l'àmbit de l'urbanisme de l'AMB i del DTES.

Cartografies col·laboratives

S'informa que l'Ajuntament de Figueres no ha pogut encara dedicar-hi recursos. Passat l'estiu tornarà a intentar-ho.

La Comissió es dona per assabentada de l'estat dels treballs dels diferents objectius.

3. Torn obert de paraules

Sense comentaris.