Sessió 22 de la CT2 (01.03.2017)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (núm. 21)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Presentació de l'espai de treball col·laboratiu de la Comissió

La Comissió es dóna per assabentada i aprova la plataforma del nou espai de treball col·laboratiu.

3. Pla de treball 2017

Es presenta la proposta de Pla de Treball per a l’any 2017 (objectius d’aquesta Comissió) i s’acorden els continguts de cadascun dels objectius i quins seran els seus dinamitzadors:

Catàleg PCC

Revisió del PCC al 2018: ICGC

Cartografia / Cadastre

Anàlisi de la problemàtica de l'existència d'una cartografia topogràfica urbana oficial i la cartografia del cadastre: Aj. de Lleida

Xarxa de serveis i inventaris municipals

Anàlisi dels conjunts d'informació del PCC que inclouen xarxes de serveis: Aj. de Girona

Unitats inframunicipals

Definició de les delimitacions de les entitats de població, districtes i barris: Aj. de Viladecans / Aj. de Manresa

Planejament urbanístic

Anàlisi del planejament urbanístic com a competència municipal: Aj. de Barcelona / Aj de Figueres

Cartografies col·laboratives

Ús de les cartografies oficials en els entorns col·laboratius: Aj de Figueres

La planificació la definirà el dinamitzador de cadascun dels objectius; d'aquesta manera es compondrà l'ordre del dia de les sessions previstes per a juny/juliol i novembre.

La Comissió aprova la proposta de treball (objectius i accions) i la planificació de les sessions d'enguany.

4. Torn obert de paraules

Sense comentaris.