Sessió 21 de la CT2 (29.11.2016)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (núm. 20)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2.  Desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE

S'informa de les activitats desenvolupades enguany pels grups de treball adscrits a aquesta Comissió:

  • GT Especificacions tècniques: Es duran a l'aprovació de la propera C4 les especificacions de l'1:500, format DGNv8 i l'any vinent es treballarà en les dels formats DWG i SHP, així com en les de l'1:1.000 v3. S'han realitzat experiències amb el model BIM (Building Information Modeling).

  • GT Registre Cartogràfic de Catalunya: Dels 947 municipis de Catalunya, 946 tenen la seva cartografia urbana inscrita en el Registre. S'ha signat un conveni de delegació de l'oficialització de les actualitzacions i un altre es troba en procés de signatura. Es treballa en el procediment d'oficialització de les actualitzacions de cartografia temàtica i en la reducció dels terminis del control de qualitat.

  • GT Base de Carrers: Es treballa en l'elaboració del model de dades de la Xarxa de Carrers, que ha de ser compatible amb el de l'SVI, i en la redacció de les especificacions tècniques, incloent el catàleg d'objectes.

S'informa de les accions realitzades en el marc del Pla d'Acció:

  • Millores IDEC: S'ha implementat el nou Catàleg de Metadades, actualment en fase de validació.

  • Suport tècnic: S'ha treballat en la redacció de 28 especificacions tècniques, en la proposta de Guies tècniques de metadades (conjunts de dades i serveis) i de Guia tècnica de serveis de visualització.

  • Elaboració automàtica d'informes: S'estan actualitzant les metadades del Catàleg IDEC per a poder informar a la IDEE sobre la geoinformació existent i la seva conformitat amb INSPIRE.

3. Normes i estàndards

S'informa de l'estat de les normes i estàndards: 8 aprovades per la C4, 3 acabades i pendents d'aprovació, 6 acabades i pendents del vist-i-plau de l'entitat responsable i 10 en fase de treball.

4. Informe de la Conferència INSPIRE

S'informa sobre la Conferència INSPIRE 2016, celebrada a Barcelona entre el 26 i 30 de setembre, amb 1.116 inscrits, 5 sessions plenàries (19 ponències presentades), 231 ponències a les sessions paral·leles, 30 tallers i 55 pòsters presentats. Paral·lelament es van desenvolupar les sessions de les JIIDE, Ibercarto i SITMUN, entre d'altres, així com una exposició tecnològica amb 26 estands.

5. Funcionament de la Comissió Tècnica i Pla de Treball 2017

S'acorda canviar el funcionament de la Comissió i la proposta de Pla de Treball, amb les següents implicacions:

  • Celebrar una reunió extraordinària (febrer de 2017) per a establir el mecanisme de funcionament de la Comissió, l'espai de comunicació, definir els temes a tractar durant l'any vinent, designar els dinamitzadors de cada tema i establir els ordres del dia de les altres dues sessions previstes per a 2017.