Sessió 20 de la CT2 (07.07.2016)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (núm. 19)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior

2.  Normes i estàndards

Cartografia 1:500: especificacions de format DGN: estat

S’explica l’activitat desenvolupada pel Grup de Treball en especificacions tècniques des que en la seva sessió #15, de 27 de novembre de 2014 , es va acordar documentar la implementació al format DGN8, fins al dia d’avui.

Es preveu que durant el proper mes de setembre l’administració local lliurarà un esborrany amb les esmenes acordades i es generarà la versió definitiva del plec, que es sotmetrà a l’aprovació d’aquesta Comissió i de la C4 en les sessions previstes per al mes de novembre.

Cartografia 1:1.000: mapa d’estat v2.1 i v2.2 i estat v3

Es presenta una taula en la que es quantifica el nombre de municipis la cartografia topogràfica urbana dels quals, inscrita en el Registre Cartogràfic de Catalunya, ha estat realitzada d’acord amb els diferents plecs d’especificacions tècniques: dels 947 municipis hi ha 946 amb cartografia urbana inscrita en el Registre, de les quals 527 s’han realitzat amb el plec 1:1.000 v2.1, 408 amb el plec 1:1.000 v2.2, 4 amb plec 1:1.000 propi, 1 amb el plec 1:1.000 v2.0 i 6 amb plec 1:500 (2) o a dues escales 1:500/1:1.000 (2) i 1:500/1:2.000 (2).

El termini fixat per la C4 per a la migració del plec v2.1 a v2.2 s’exhaureix aquest mes de juliol.

Sistema Viari Integrat de Catalunya: estat

S’informa sobre l’estat de les especificacions tècniques del Sistema Viari Integrat (SVI), que integra la xarxa de transport per carretera, la xarxa de camins i la base de carrers:

 • El model de dades es considera gairebé finalitzat a manca de refinar alguns aspectes: classificació de vies, tipus de vehicles, lligam a la navegació;

 • Catàleg d’objectes geogràfics (descripció formal del model de dades): s’ha sotmès als comentaris del corresponent grup de treball una primera proposta (objectes geogràfics + propietats) que hauria d’enllestir-se durant la propera sessió de treball, programada per al 20 de setembre,

 • Resta del document: representa aproximadament el 40% del total del document i es pretén tenir-lo enllestit a finals d’enguany.

Xarxes Locals: aprovació

Es presenta, per a la seva aprovació, el document “Procediment per a establir coordenades oficials en l’SPGIC”, consensuat pel Grup de Treball per a l’elaboració d’especificacions tècniques:

 • Es crea la figura dels “vèrtexs SPGIC”, diferenciats dels “vèrtexs XU”, i s’analitzen els 3 escenaris de desplegament d’aquests vèrtexs: creació d’una nova xarxa, validació d’una xarxa existent i densificació d’una xarxa existent;

 • Es donen recomanacions generals per al disseny, la monumentació, les campanyes de mesura, ja sigui mitjançant mètodes clàssics com tècniques GNSS, la revisió i el manteniment; es recomana particularment fer un ajust per mínims quadrats constrenyent la XU, que ens donarà una estimació final de les precisions de les coordenades.

3. RCC

Inscripció de cartografia urbana a l’RCC: estat

Es felicita per l’èxit aconseguit entre tots: tan bon punt culmini el procés d’inscripció de la urbana de Sabadell, que és ben a prop, els 947 municipis de Catalunya disposaran de cartografia urbana a gran escala oficialitzada en el Registre.

Convenis de delegació d’oficialització de les actualitzacions de cartografia urbana: estat

Es recorda la importància de què els diferents productors oficialitzin progressivament les diferents actualitzacions de les seves cartografies. Per a simplificar aquesta tasca es va consensuar la redacció d’un conveni de delegació d’oficialització de les actualitzacions de cartografia urbana, conveni que, a dia d’avui, només ha signat l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 28 de març de 2014. Caldria esbrinar perquè aquest conveni no ha tingut l’acceptació desitjada i, si cal, reconsiderar la qüestió, perquè no es pot oblidar que hi ha subjacent una qüestió legal.

4. Desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE

Situació actual

S’informa que per a la monitorització de l’estat actual del desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE l’ICGC ha enviat un formulari unificat que recull informació sobre les dades (existència, cobertura territorial, especificacions tècniques, RCC i conformitat INSPIRE), metadades (existència, catàleg IDEC i conformitat INSPIRE) i serveis (existència, catàleg IDEC, conformitat INSPIRE i accessos). El formulari s’ha enviat a 45 entitats i la resposta obtinguda ha estat més minsa (16 entitats, 35%) que altres anys:

 • Han aflorat 243 CIGs, dels que 134 (55%) tenen metadades, 88 (36%) tenen metadades catalogades a la IDEC i 53 (22%) tenen metadades catalogades a la IDEC actualitzades. Dels 113 CIGs que conformen l’annex del PCC, i descomptant 2 que són de competència estatal, 25 (23%) tenen especificacions aprovades per la C4 i 18 (16%) estan inscrits a l’RCC.

 • Han aflorat 260 serveis, dels que 104 (40%) tenen metadades, 61 (23%) tenen metadades catalogades a la IDEC i 41 (16%) tenen metadades catalogades a la IDEC actualitzades.

Atès que INSPIRE no admet CIG’s sense metadades catalogades, només s’han pogut reportar en el Monitoring 2015 els 88 abans esmentats, dels que 24 (27%) tenen metadades conformes amb INSPIRE i 2 (2%) tenen dades conformes. Pel que fa a la cobertura territorial de les dades, la cobertura actual (2.296.946 km2) representa el 98% de la cobertura rellevant (2.333.010 km2).

Dels 444 serveis informats en el Monitoring 2015 (suma dels aflorats amb el formulari més la resta de catalogats a la IDEC), només 3 (0,7%) són conformes amb INSPIRE. Pel que fa al nombre de peticions als serveis, s’han obtingut valors de l’indicador que oscil·len entre una mica més de 5.000 peticions/servei per als de localització i una mica menys de 700.000 peticions/servei per als de visualització. En aquest àmbit no tenim dades de referència i, per tant, no podem valorar resultats. A més, cal tenir en compte que les xifres estan desvirtuades pel fet que molts organismes no disposen de comptadors que quantifiquin el nombre de peticions de servei.

 • Dades:

           Un percentatge important d’entitats no han informat;

           De 29 CIGs no s’ha rebut informació;

           Desplegament lent del PCC;

           Baixa conformitat amb INSPIRE;

 • Metadades i serveis:

           Un percentatge important de CIGs i serveis no catalogats a la IDEC;

           Una part de les metadades dels CIGs i serveis catalogats a la IDEC no està actualitzada;

           Una part important dels serveis no disposen de comptadors;

 • Especificacions tècniques:

           Si bé són bastants els CIGs amb alguna documentació tècnica associada, són pocs els que tenen especificacions oficials;

 • RCC:

           Pocs CIGs inscrits a l’RCC;

 • Monitoring PCC-INSPIRE:

           Un nombre important de CIGs informats per les entitats responsables no s’han pogut informar a INSPIRE per no tenir metadades catalogades a la IDEC (aprox. 30);

           Dades no coherents;

Pla d’acció

S’informa dels objectius que la C4 s’ha fixat per a 2016:

 • Pla de treball per al desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE 2016-2020:

           El desplegament del PCC i la implementació de la Directiva INSPIRE han d’estar executats al 100% al 2020. El calendari per a la implementació de la Directiva INSPIRE determina els objectius anuals del pla de treball;

           Al 2016 s’ha de complir amb els terminis establerts per la Directiva pel que fa a la conformitat (2010-2012 per a les metadades i 2013 per als geoserveis); aquests són els dos aspectes en els que s’ha produït un retràs més gran;

           Al 2016 totes les metadades i geoserveis corresponents als conjunts d’informació del PCC han d’estar catalogats a la IDEC;

           A partir del 2017 les dades corresponents a l’annex I han de ser conformes amb les normes d’implementació d’INSPIRE i a partir del 2020 les dades corresponents als annexos II i III;

S’informa que el passat 12 d’abril es va celebrar una reunió a Madrid entre representants de la Dir. Gral. de Medi Ambient de la UE, l’IGN, el CNIG i el MAGRAMA i el 4 de maig una reunió del CODIIGE en la que es van fixar els objectius per a 2016:

 • Presentar a la UE un pla d’acció abans d’agost amb els compromisos de compliment de la Directiva per als conjunts de dades espacials considerats com a bàsics;

 • Arribar a una conformitat de les metadades propera al 100%;

 • Millorar la conformitat dels serveis;

 • Generar els informes d’estat de la implementació de la Directiva a partir de la informació recollida a les metadades dels nodes regionals (IDEC);

 • Abans del 31 de desembre tots els fitxers de metadades han d’estar carregats al catàleg de la IDEE;

 • Es comprovarà que compleixen les condicions establertes per la Directiva: existència i conformitat dels fitxers de metadades i que contenen tota la informació necessària per a extreure els indicadors;

S’informa de les accions planificades fins a final d’any:

 • Millores IDEC: migració del catàleg, nou editor de metadades, nous criteris per a la generació de metadades, actualització de la informació continguda al catàleg, definició d’un protocol per al manteniment del catàleg i control de qualitat de metadades i de serveis.

 • Suport tècnic:manteniment del suport tècnic per a la redacció d’especificacions tècniques, elaboració de guies tècniques i realització de sessions formatives.

 • Elaboració automàtica d’informesd’estat de la geoinformació a Catalunya (C4 i INSPIRE) a partir de la informació recollida a la IDEC i a l’RCC: unificació dels informes i simplificació del procés de generació.

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa que enguany es preveu realitzar una nova sessió d’aquesta Comissió, programada per al 29 de novembre, en la que, entre d’altres, es pretén aprovar les especificacions de format DGN de la cartografia 1:500 i del SVI i s’informarà sobre els avenços en l’execució del pla d’acció per al desplegament del PCC i la Directiva INSPIRE.