Sessió 19 de la CT2 (01.12.2015)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (núm. 18)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior

2.  Estat dels treballs de redacció d’especificacions tècniques

Cartografia 1:500. Especificacions de format

S’informa de quin és l’estat de les especificacions del format DGN v8 en què està treballant el Grup de Treball:

 • En procés d’elaboració la documentació completa d’aquestes especificacions de format.

 • Tasques previstes: revisió del document complet (febrer-març 2016)

 • Objectiu: portar-les a aprovació C4 sessió juliol 2016

Cartografia 1:1.000 v3

S’exposa en quin estat es troba la redacció d’aquestes especificacions:

 • Fet l’anàlisi dels casos d’ús i aportacions/necessitats de cada un dels membres d’aquest GT

 • Tasques previstes: anàlisi del diccionari de la v2.2 i les seves definicions, addendes i diccionari de l’1:500, per tal de definir nous objectes que calgui afegir a l’1:1.000 i millorar la classificació i les definicions.

 • Proposta de calendari a consensuar en la propera reunió, intentant agilitar-ho per part de tots.

Sistema Viari Integrat de Catalunya

S’informa que des de la darrera reunió d’aquesta Comissió s’ha celebrat 1 reunió conjunta amb el GT que elabora els especificacions de la Xarxa de Camins. Cal recordar que l’SVI s’haurà de nodrir de les 3 subxarxes (camins, carrers i carreteres).

S’ha analitzat i discutit:

 • el model comú de xarxa (que inclou la Navegació, el Sistema de Referència Lineal, les Propietats i Restriccions, els Itineraris i les Entitats externes)

 • s’ha analitzat la Classificació de les vies per a les 3 subxarxes (carrers, carreteres i camins)

 • pel que fa a la integració de dades (origen de la geometria de les vies a l’SVI) s’ha discutit fins on arriba la zona urbana, per poder destriar quina part de la xarxa pertany a la base de carrers. En aquet cas, es considerarà zona urbana el sòl urbà consolidat i no consolidat del Mapa Urbanístic de Catalunya, i s’intentarà integrar la part desenvolupada del sòl urbanitzable programat, a partir del planejament derivat. La xarxa de carreteres provindrà de la xarxa catalogada i la xarxa de camins serà la resta.

Tasques pendents:

 • Aplicació del model comú a cadascuna de les subxarxes

 • Redacció d’especificacions de cada conjunt d’informació geogràfica, incloent els catàlegs d’objectes

 • Especificació del protocol d’integració de dades del SVI

Xarxes Locals

S’informa als assistents de l’estat de la redacció d’aquestes especificacions:

 • Anàlisi i discussió d’una primera versió del document de treball, elaborada per l’ICGC, i rebuda d’esmenes per part dels ajuntaments.

 • S’ha proposat avançar, dividint la problemàtica en tres parts :

           Desplegament de nova xarxa local, aïllada, per a ser registrada en el SPGIC.

           Procediment per a la densificació o ampliació de xarxes locals i el seu registre (document en fase de redacció).

           Considerant que actualment ja existeix un conjunt de xarxes locals desplegades sobre el territori s’establirà un procediment per a la validació i registre per aquestes xarxes. Aquest procediment inclourà una opció de registre   transitori i procés de millora per a les xarxes que no aconsegueixin arribar al nivell de precisió requerit en el cas de desplegament de xarxes de nova implantació.

 • Durant el febrer de 2016 es generarà un document de cada una de les parts per a ser discutit/consensuat en una posterior reunió del GT.

3. Desplegament del TOPO 1:1.000 3D a l’Ajuntament de Barcelona

S’exposa als assistents l’evolució de la cartografia a l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 1984. S’informa que durant a aquests darrers 4 anys s’ha treballat en una nova cartografia, en aquest cas 1:1.000, conjuntament amb AMB i ICGC i s’ha mantingut la ja existent mentre s’estava elaborant aquesta nova.

4. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa que les sessions d’aquesta comissió previstes pel 2016 se celebrarà el  mes de juliol (sessió núm. 20) i mes de desembre (sessió núm. 21).