Sessió 18 de la CT2 (08.07.2015)

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#17)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Estat dels treballs de redacció d’especificacions tècniques

Cartografia 1:500. Especificacions de format:

S’informa a la Comissió de l’estat dels treballs de redacció de les especificacions de format (DGN v8) que s’estan elaborant. S’ha treballat en l’esborrany del document que es va presentar i debatre a la darrera reunió del Grup de Treball.

Les característiques fonamentals són:

 • Mantenir la coherència amb els documents d’especificacions 1:500 v2.0

 • Inspirat en les especificacions homòlogues de la cartografia 1:1.000 v2.2

 • Pretén ser més sintetitzat i pràctic

 • Es pretén explicar l’usuari com ha de representar les dades, però amb la màxima llibertat possible en la representació gràfica (simbologia)

i els punts bàsics se centren en:

 • MODEL DE DADES:          

  • Unitats de mesura

  • Formes de representació geomètrica: punt, línia, polígon, text i s’afegeix l’etiqueta que permet afegir dades complementàries associades als elements

  • Classificació de la informació: per nivell, per etiquetes i per altres criteris de selecció

 • ORGANITZACIÓ DELS FITXERS DE DISTRIBUCIÓ DE LES DADES en format DGNv8: nomenclatura i estructura del fitxer, metadades i arxius adjunts

 • REPRESENTACIÓ GRÀFICA (simbologia): es faran recomanacions de les taules de colors, gruixos i estils, i sobre l’ordre de representació i prioritats dels elements. La intenció és deixar llibertat al productor de la cartografia sobre la simbologia, tot i que s’aportarà una simbologia suggerida per a qui vulgui utilitzar-la.

Cartografia 1:1.000 v3:

S’exposa que s’han iniciat els treballs d’elaboració d’aquestes especificacions, recollint de cada un dels organismes del GT quins són els aspectes a tenir en compte des del seu punt de vista i què és el que hauria de contenir el nou plec. Amb aquesta informació es podrà iniciar l’elaboració de les especificacions. S’ha recollit informació de 6 ajuntaments  (Tarragona, Girona, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Reus i l’Hospitalet de Llobregat), les diputacions de Barcelona i Lleida, l’AMB, el DTES i l’ICGC. S’intentarà obtenir informació d’altres ajuntaments productors no presents en el GT.

Els aspectes a tenir en compte, d’una manera o altra, seran els models de ciutats, millores per a explotacions SIG, interoperabilitat, metadades a nivell d’element, nous objectes o millor classificació, multiescala, actualització i manteniment, plec amb requeriments de qualitat, referències a altres bases, parcel·lari, diccionari, opcionalitat, base contínua, formats, simplificació, simbolització, dades preparades per a generalització i el cost econòmic.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Definir contingut topogràfic del model

 • Definir resta de contingut del model: identificadors, cicle de vida, metadades, mecanismes per relacionar-se amb altres bases de dades

 • Definir estructura del model

 • Definir flux de treball

 • Distribució

Es començarà a treballar en definir els nous objectes o en millorar la classificació dels existents, en revisar els requeriments del Diccionari i sobre l’opcionalitat de la informació. Seguidament s’hauran d’abordar els models de ciutats i el manteniment i l’actualització.

Sistema Viari Integrat de Catalunya:

S’informa que l’elaboració de les especificacions les porta a terme el GT de la Base de carrers, per encàrrec d’aquesta Comissió. Des de la darrera reunió d’aquesta Comissió s’han celebrat 4 reunions, la darrera d’elles conjunta amb el GT que elabora els especificacions de la Xarxa de Camins.

Les especificacions de l’SVI es nodreixen de les 3 subxarxes (camins, carrers i carreteres), per a la qual cosa s’ha d’establir un Model Comú de Xarxa que ha de tenir compte les característiques comunes, la connexió entre les diferents subxarxes i el solapament entre elles en determinats punts. La proposta del Model Comú de Xarxa que s’està elaborant té com a característiques principals la navegació, les propietats de xarxa, el sistema de referència lineal i la possibilitat de generar itineraris. Està previst que s’acabi de debatre i acordar en una reunió conjunta amb el GT de Camins el proper setembre.

Serà molt important, una vegada definides les especificacions, establir quin serà el protocol d’integració de dades, i que aquest sigui automatitzable.

En les següents sessions del GT s’haurà d’analitzar l’aplicació del model comú a cadascuna de les subxarxes, la redacció d’especificacions de cada conjunt d’informació geogràfica, incloent els catàlegs d’objectes i l’especificació del protocol d’integració de dades del SVI.

Pel que fa la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya (BDMAC) s’està treballant en la preparació d’exemples per penjar a la pàgina web de la C4 i en implementar la transformació del model de dades BDMAC al model INSPIRE.

3.    Xarxes locals: estat

S’exposa a la Comissió que el 24 de març es va presentar al GT d’Especificacions Tècniques, que té l’encàrrec de la redacció del plec d’especificacions de les xarxes locals, la primera versió d’aquest plec per a la seva discussió. Aquesta proposta pretenia establir uns procediments genèrics per oficialitzar coordenades de vèrtex de la Xarxa Local (XL) en l’SPGIC, donar per suposada la bona pràctica professional del sector i pressuposar la idoneïtat de l’instrumental emprat per a l’objectiu concret. D’altra banda, no pretenia desenvolupar un manual per a dur a terme les feines de camp i de gabinet, ni establir nous punts de Xarxa Utilitària.

El resultat de la discussió en el si del GT va establir que cal aprofundir en:

 • Distingir entre XL noves i les existents

  • Controls de qualitat per a xarxes existents

  • Control de qualitat per a xarxes de nova construcció

  • Control de qualitat per a xarxes que densifiquin o desenvolupin XL existents

 • Tractament de la cota el·lipsoïdal i ortomètrica

 • Estabilitat i integració urbana de la monumentació

 • Diferenciar aquest plec de les XL dels plecs de cartografia

 • Precisió mínima requerida

 • Registre i identificació dels senyals

 • Periodicitat de la revisió de les xarxes registrades

S’està preparant una nova versió del document recollint tots els punts esmentats i les opinions mostrades amb l’objectiu de cercar el consens de les parts.

4.    Canvi de sistema de referència a ETRS89: consolidació

S’exposa a la Comissió que des del mes de març la descàrrega de cartografia de l'ICGC només és possible en el sistema de referència oficial ETRS89, encara que els serveis WMS continuen acceptant peticions en l'antic ED50. Recorda el suport en la transformació que es va donar als diferents organismes de l’administració local i de la Generalitat, així com la publicació de guies per  a aquesta transformació.

En resum, es considera que es dóna per finalitzat el suport al canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89, tot i que encara s’han resolt algunes consultes durant aquest any 2015.

5.    Presentació Instamaps

Es presenta a la Comissió la nova eina Instamaps que ha desenvolupat l’ICGC. Es tracta d’una eina per a usuaris no experts en geoinformació que desenvolupa la possibilitat de publicar datasets per tal que els usuaris i el públic en general els puguin fer servir.Es du a terme una presentació detallada de l’eina, des de les funcionalitats d’edició i representació de la informació, així com un repàs de les diferents possibilitats d’accés i visualització de dades pròpies i d’altres organismes (WMS, dades obertes, càrrega de fitxers, ...). La demostració es va completar amb la càrrega d’informació online i presentació dels resultats obtinguts, així com explotacions directes dels fitxers de dades obertes a Instamaps.

6.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que la propera sessió de treball (#19) se celebrarà a finals de 2015.