Sessió 17 de la CT2 (09.12.2014)

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#16)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Estat dels treballs de redacció d’especificacions tècniques

•    Cartografia 1:500. Especificacions de format

La seva redacció serà impulsada pel grup d’ajuntaments. El primer format que es definirà serà el DGN v8.

•    Cartografia 1:1.000 v3

S’han iniciat els treballs d’elaboració d’aquestes especificacions i s’ha dut a terme la primera reunió. Es recollirà, per poder començar l’elaboració de les especificacions, de tots els integrants del GT les necessitats per a una nova versió i la definició dels aspectes tècnics que ha de tenir el nou model.

•    Sistema Viari Integrat de Catalunya

La redacció de les especificacions es porta a terme tenint en compte les especificacions d’altres CIGs del PCC relacionats i les del tema de Transport Networks d’INSPIRE; s’han definit els diferents casos d’ús i s’està en fase de discussió el model comú de xarxa.

Pel que fa la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya (BDMAC) s’està treballant fent proves en la transformació del model BDMAC al model INSPIRE.

3.    Canvi de sistema de referència a ETRS89: estat de la implementació

Està a punt de finalitzar el període de transició d’ED50 a ETRS89; el suport s’ha centrat en:

•    Suport als ens locals (cartografia pròpia o Xarxes Locals)

o    Suport a 24 ajuntaments per anàlisi de transformacions específiques

•    Suport a altres administracions

o    Departaments Generalitat

o    Diputacions

o    Consorcis

•    Suport per a facilitar la transformació

o    Guies d’aplicació en diversos programaris

S’ha portat a terme l’anàlisi per a les descàrregues, des de la web de l’ICGC, de la cartografia topogràfica 1:1.000 i de la base topogràfica 1:5.000 en ETRS89:

•    Per a la CT1M, l’abril de 2013 era un 79%, al maig de 2014 ja s’arribava al 90% i a l’octubre s’ha arribat al 91%.

•    Per a la BT5M, l’abril de 2013 era d’un 71%, al maig de 2014 del 85% i a l’octubre era del 91%.

Les dues anàlisis realitzades demostren que, majoritàriament, els usuaris ja usen la informació amb el nou sistema de referència.

Com a conclusions, cal destacar:

•    Acomplert el calendari, a partir de l’1 de gener del 2015 tota la informació produïda o actualitzada serà en ETRS89.

•    Es dóna per finalitzat el suport pro-actiu al canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89, però es continuarà donant suport a qui ho sol·liciti.

•    A partir del gener de 2015 l’ICGC deixarà de distribuir els seus productes en ED50.

•    Els geoserveis continuaran responent a les peticions en el sistema ED50

4.    Transformació de cartografia 1:500 per complir amb les especificacions del plec aprovat per la C4. Experiència de l’Ajuntament de Manresa

L’Ajuntament de Manresa exposa les tasques prioritàries que ha calgut executar per dur a terme l’adaptació de la cartografia a les noves especificacions tècniques:

•    Canvi d’ED50 a ETRS89. Van generar una transformació específica per poder intercanviar informació amb el cadastre, atès que Manresa ha fet servir la transformació pròpia (a partir de la seva XL) i el Cadastre va aplicar la general per a tot Catalunya. Això va comportar el desenvolupament d’eines de transformació, la formació del personal i la identificació dels elements a transformar. Van elaborar una eina senzilla, que consta de generar un fitxer amb les dues cartografies (una en cada sistema de referència) i així és fàcil detectar en quin sistema dels dos està la informació, per simple comparació.

•    La cartografia històrica només es transformarà quan es necessiti.

•    Adaptació de la cartografia 1:500. Bàsicament, obtenint els elements no opcionals que mancaven a la cartografia de Manresa per poder així complir amb els plecs oficials i poder fer inscripció a l’RCC.

•    Adaptació de la cartografia 1:2.000. Està actualment en procés d’anàlisi.

5.    Delimitació municipal de Catalunya. Direcció General d’Administració Local

Es presenta l’estat de la Delimitació Municipal a Catalunya. Inicialment es fa referència al Marc Normatiu existent: Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (art. 28), el Decret 244/2007 (cap. V, art. 27 a 38). Està pendent una modificació d’aquest Decret, que principalment permetrà impulsar des de la Generalitat el procediment de delimitació municipal, actualment la potestat la tenen exclusivament els ajuntaments.

A continuació es descriu quin és el procés administratiu que es desprèn d’aquest darrer Decret:

•    Inici de l’expedient

•    Operacions de delimitació

•    Acta de delimitació

•    Resolució (pot haver-hi acord o desacord)

•    Fitació (col·locació física de fites o fixació de coordenades UTM sense monumentació)

•    Cartografia Oficial (ICGC elabora les memòries dels treballs topogràfics)

•    Inscripció als Registres Oficials (Registre Ens locals i tramesa a l’Administració de l’Estat)

•    Mapa municipal de Catalunya (Comissió de Delimitació Territorial, inscripció RCC, inscripció Registro Central de Cartografia, Tramesa als ajuntaments, Gerència Cadastre i DGOTU)

6.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que les properes sessions de la comissió previstes pel 2015 se celebraran el  mes de juliol (sessió núm. 18) i el mes de desembre (sessió núm. 19).