Sessió 15 de la CT2 (11.12.2013)

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#14)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Plec 1:500 cartografia urbana: aprovació

La Comissió aprova les especificacions tècniques de producte i el diccionari per a l’elaboració de la cartografia topogràfica 2D i 3D a escala 1:500 (CT-5C) V2.0 i dóna el seu vist i plau per a què siguin sotmeses a l’aprovació oficial de la C4 en la seva propera sessió de 12 de desembre.

La Comissió acorda fer constar explícitament els noms dels ajuntaments que han participat en la redacció d’aquests documents.

La Comissió acorda incloure en l’ordre del dia de la propera sessió l’establiment dels terminis per a l’adequació de les cartografies topogràfiques 1:500 al nou plec d’especificacions.

3.    Presentació del Programa Català d’Observació de la Terra

S’informa a la Comissió sobre el Programa Català d’Observació de la Terra (PCOT), desenvolupat per l’ICC:

Com a actius l’ICC compta per al desplegament d’aquest programa amb 4 sensors:

•    CASI: sensor hiperespectral en el rang del visible i infraroig proper amb resolució espacial de fins a 1 m;

•    TASI: sensor hiperespectral en el rang del tèrmic amb resolució espacial de fins a 1 m;

•    DMC: càmera multiespectral en el rang del visible i infraroig proper amb resolució espacial de fins a 5 cm;

•    AISA: sensor hiperespectral en el rang del visible i infraroig proper amb resolució espacial de fins a 50 cm;

Les aplicacions del PCOT són molt diverses:

•    Verd urbà;

•    Contaminació lluminosa;

•    Illa de calor;

•    Abocadors;

•    Eficiència energètica;

•    Gestió de boscos;

•    Subsidències;

•    Gestió d’aigües;

S’informa a la Comissió que, en el camp de la formació, l’ICC està impartint un Postgrau centrat en el coneixement i la gestió de tècniques i tecnologies de la Geoinformació, en un entorn internacional i certificat per la UPC.

4.    Sistema Viari Integrat de Catalunya: estat dels treballs

S’informa a la Comissió sobre l’estat dels treballs que estan en execució del plec d’especificacions de la BDMAC v1.0 – Base de dades municipal d’adreces de Catalunya (CIG 10501 del PCC).

Pel que fa al Sistema Viari Integrat (CIG 10706 del PCC), format per les xarxes de carreteres, camins i carrers, es treballa en la definició del model de xarxa i en l’elaboració de les especificacions, tenint molt en compte les especificacions dels CIGs del PCC relacionats: CIG 10701 – Xarxa de transport per carreteres i CIG 10705 – Xarxa de camins.

5.    ETRS89: seguiment de la implementació

S’informa a la Comissió sobre les activitats desenvolupades amb l’objectiu de donar suport, tècnic i logístic, als ajuntaments, diputacions i organismes de la Generalitat pel que fa al canvi de sistema de referència d’ED50 a ETRS89.

S’informa a la Comissió que, dins del conjunt de guies per a la transformació de dades al nou sistema de referència, recentment s’han publicat les corresponents als programaris GeoServer – GeoTools i Quantum GIS, així com la corresponent per a la seva implementació en JavaScript.

6.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i contingut de les dues sessions de treball programades per a 2014. Apareix un tema nou, com és el de l’elaboració de les especificacions tècniques de la cartografia urbana E=1:1.000 v3.

A més, a sol·licitud de l’Ajuntament de Lleida, la Comissió acorda realitzar, en una d’aquestes dues sessions de treball, una sessió informativa a càrrec de la Dir. Gral. d’Administració Local sobre delimitació territorial, concretament sobre el conveni de col·laboració que l’ICC i el Departament de Governació acaben de signar, en virtut del qual a finals de 2015 disposarem de les 2.800 línies que conformen la delimitació municipal de la totalitat del territori de Catalunya sobre una base 1:5.000.