Sessió 14 de la CT2 (07.05.2013)

En aquesta sessió la CT2:IG ALC va debatre els següents temes:

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#13)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Plec 1:500 cartografia urbana: estat dels treballs

S’informa a la Comissió que les especificacions tècniques i el diccionari de dades es troben en fase de discussió final. L’ICC ha integrat tots els acords en un document resum que ha tramès als ajuntaments i l’AMB per a la seva revisió i esmena definitives. Resten pendents les especificacions de format.

3.    Cartografia 1:500 i 1:1.000 per a la gestió municipal: presentació a càrrec dels membres de la CT2:IG ALC

Diferents membres de la Comissió informen sobre diversos aspectes relatius a l’ús que en fan de la cartografia topogràfica a gran escala (1:500 i 1:1.000) del seu àmbit en la gestió municipal quotidiana. Intervenen:

 • Ajuntament de Lleida;

 • Ajuntament de Manresa;

 • Ajuntament de Lloret de Mar;

 • Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat;

4.    Base de carrers de Catalunya: aprovació

Els membres de la Comissió han tingut accés, amb anterioritat a aquesta reunió, a la darrera versió del Plec d’Especificacions Tècniques i del Plec d’Especificacions d’implementació en el format Shapefile. Aquests documents pretenen donar resposta als següents casos d’ús

 • Localitzar per adreça persones, activitats, coses o successos que ocorren en llocs on hi poden residir persones o on es poden desenvolupar activitats (geocodificació directa);

 • Identificar i normalitzar adreces on hi poden residir persones o on es poden desenvolupar activitats;

 • Obtenir una adreça "propera a" una coordenada donada (geocodificació inversa); 

 • Representar la informació d’adreces en visors geogràfics en quantitat i forma adequades a l’escala de visualització; 

 • Realitzar anàlisi espacial amb altres conjunts d’informació geogràfica;

 • Extreure conjunts de dades segons les especificacions d’adreces de l’AGE i INSPIRE;

La Comissió aprova les especificacions presentades i dóna el seu vist i plau per a què puguin ser portades a aprovació oficial a la propera reunió de la C4.

Les tasques pendents del Grup de Treball per a la Base de Dades Municipal d’Adreces de Catalunya (BDMAC) són les següents:

 • Estandardització de les tipologies de via i de les seves abreviacions (llista de tipus de via pendent de revisió i validació per la Comissió de Toponímia);

 • Proves del model de dades per als formats descrits amb dades reals  (acabar les proves per al format GML);

 • Acabar el document d’exemples per a fixar criteris en casos poc estàndard; 

 • Descripció de la transformació del model d’adreces BDMAC v1.0 al model d’adreces de l’AGE  (elaboració del document d’especificacions de la transformació entre models);

 • Descripció de la transformació del model d’adreces BDMAC v1.0 al model d’adreces d’INSPIRE (analitzar la transformació i elaborar el document d’especificacions de la transformació entre models);

5.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i contingut de la propera sessió de treball programada per a enguany.