Sessió 13 de la CT2 (21.11.2012)

En aquesta sessió la CT2:IG ALC va debatre els següents temes:

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#12)
La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Plec 1:500 cartografia urbana: estat dels treballs
S’informa a la Comissió que els treballs, tant pel que fa a les especificacions tècniques, com pel que respecte al diccionari de dades, estan a punt de culminar; en breu es convocarà una sessió del Grup de Treball per a l’elaboració d’especificacions tècniques (GT CT2:IG ALC ET) en la que es presentarà i aprovarà una versió definitiva que, a continuació, es durà a l’aprovació d’aquesta Comissió.

3.    Cartografia 1:500 i 1:1.000 per a la gestió municipal: presentació a càrrec dels membres de la CT2:IG ALC
Diferents membres de la Comissió informen sobre diversos aspectes relatius a l’ús que en fan de la cartografia topogràfica a gran escala (1:500 i 1:1.000) del seu àmbit en la gestió municipal quotidiana. Intervenen:

  • Diputació de Lleida;

  • Diputació de Girona;

  • Ajuntament de Sant Boi de Llobregat;

  • Ajuntament de Tarragona;

4.    Base de carrers de Catalunya: estat dels treballs
S’informa a la Comissió de les activitats desenvolupades fins ara pel Grup de Treball per a l’elaboració de la Base de Carrers (GT CT2:IG ALC BC) i de les tasques pendents:

  • Compleció del document d’especificacions tècniques d’adreces (consolidació de les seccions ja elaborades i redacció de les seccions relatives a qualitat, metadades, distribució,...);

  • Proves del model de dades per als formats descrits amb dades reals;

  • Descripció de la transformació del model d’adreces definit al model d’INSPIRE i al de l’Administració Central, quan aquest darrer estigui definit;

  • Elaboració d’un document per a cada transformació del model de dades;

En la propera reunió del grup de treball s’abordarà la discussió del segon esborrany del plec d’especificacions tècniques.

5.    ETRS89: seguiment de la implementació
S’informa a la Comissió sobre les visites realitzades als ens locals (22), diferents organismes (10) de l’administració de la Generalitat i 2 diputacions, amb l’objectiu de donar suport tècnic. S’ha procedit a la redacció de les guies d’aplicació del canvi de sistema de referència a ETRS89 per a diversos programaris, que s’han publicat al web de l’ICC i de les que se n’ha fet difusió. També s’han publicat a la web de l’ICC les calculadores per a la transformació de coordenades.

6.    PCC: estat del desplegament
S’informa a la Comissió dels 113 CIGs del catàleg del PCC, pel que fa a la seva caracterització, normalització, oficialització i publicació. S’ha confirmat l’estat de les especificacions tècniques de 70 (62%) dels mateixos, de les que 14 (12%) han estat aprovades per la C4. D’aquests 14 CIGs, 11 (10%) ja han estat inscrits en el Registre Cartogràfic de Catalunya, publicats al catàleg de la IDEC i posats en distribució.

7.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica
S’informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de les dues sessions de treball programades per a l’any vinent.

8.    Torn obert de paraules
La Comissió aprova la proposta de conveni de col·laboració per a la delegació, per part del DTES, en els ajuntaments, de l’oficialització de l’actualització contínua de la cartografia topogràfica, elaborada i presentada pel Grup de Treball per a la implementació del Registre Cartogràfic de Catalunya (GT CT2:IG ALC RCC).