Sessió 12 de la CT2 (27.03.2012)

En aquesta sessió la CT2:IG ALC va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#11)

  La Comissió aprova, amb les esmenes presentades, l’acta de la sessió anterior.

 2. Plec 1:500 cartografia urbana: estat dels treballs

  S’informa a la Comissió que els treballs es troben en fase de discussió final de les especificacions tècniques; l’ICC ha remès al Grup de Treball per a l’elaboració d’especificacions tècniques (GT CT2:IG ALC ET) el llistat d’acords i propostes finals ja consensuades, així com una relació de 154 comentaris relatius al diccionari de dades. Com a criteri general s’acorda que, en la cartografia per a la gestió municipal, la taquimetria serà obligatòria, no així per a d’altres usos.

  S’informa a la Comissió que, per a finals de 2012, s’espera estar molt a prop de tenir inscrites en l’RCC les cartografies urbanes dels 947 municipis de Catalunya.

 3. Base de carrers de Catalunya: estat dels treballs

  S’informa a la Comissió de les activitats desenvolupades pel Grup de Treball per a l’elaboració de la Base de Carrers (GT CT2:IG ALC BC): es disposa d’una proposta de model de dades d’adreces que es troba en fase de validació final; s’haurà de garantir la seva compatibilitat amb el model AGE (encara no disponible en la seva versió final) i el model INSPIRE.

 4. Acord per a l’aplicació de la transformació d’ED50 a ETRS89 a Catalunya

  S’informa a la Comissió que s’ha signat un acord tècnic entre l’IGN, el FEGA, el Cadastre, el Dep. d’Agricultura i l’ICC en el que, per al canvi de sistema de referència, s’acorda la utilització d’una malla combinada IGN/ICC de transformació d’ED50 a ETRS89 i en el que es defineix en quines zones cal aplicar cadascuna de les malles.

 5. RCC: delegació als Ajuntaments de l’oficialització de la cartografia d’actualització contínua

  S’informa a la Comissió que l’Assessoria Jurídica del DTES ha conclòs que l’ICC pot signar per delegació aquest conveni; s’ha tramès al GT CT2:IG ALC RCC una proposta de conveni de col·laboració per al seu vist-i-plau o esmena.

 6. Presentació Smart City

  El representant de l’Ajuntament de Sant Cugat presenta a la Comissió la prova pilot de ciutat intel·ligent que s’ha dut a terme en el seu municipi, concretament en dos trams de carrer; la tecnologia necessària i la instal·lació dels sensors han anat a càrrec de les empreses de serveis que pretenen desenvolupar els següents sistemes:

  • Sistema de guiat d’aparcament;

  • Sistema d’enllumenat;

  • Sistema de fluxos de trànsit;

  • Sistema de control mediambiental i gestió de residus;

  • Sistema de control de rec als jardins;

  • Sistema de control de les zones de càrrega i descàrrega;

  • Sistema de control de les papereres;

 7. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

  S’informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de les sessions de treball programades per a 2012.

 8. Torn obert de paraules

  Es comenta que no s’iniciarà la redacció del plec de cartografia 1:1.000 v2.3 fins que no s’enllesteixi el plec 1:500.