Sessió 11 de la CT2 (24.11.2011)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#10)
La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Plec 1:500: estat dels treballs
S’informa a la Comissió que, amb anterioritat a aquesta sessió de treball, s’ha reunit el Grup de Treball per a l’elaboració d’especificacions tècniques (GT CT2:GI ET), que és l’encarregat d’elaborar el plec 1:500, i s’ha continuat avançant en la seva redacció. L’objectiu es portar el plec a l’aprovació d’aquesta Comissió en la seva sessió del proper mes de juny.

3. Carrerer: estat dels treballs
S’informa a la Comissió de les activitats desenvolupades pel Grup de Treball per a l’elaboració de la Base de Carrers (GT CT2:GI BC). Ja s’ha tancat el model de dades d’adreces, però la seva aprovació final resta a expenses de què es faci públic el model definitiu de l’administració central (grup de treball format per l’INE, Cadastre, IGN i Correus), per tal de comprovar-ne la seva compatibilitat. A la propera reunió del GT, prevista per al 24 de gener, es presentarà l’esborrany de les especificacions tècniques d’adreces, per a la seva discussió. L’objectiu és tancar el plec, ja fetes les corresponents proves, a finals d’abril de l’any vinent; a continuació, i seguint el mateix procediment que amb les adreces, s’engegarà el procés per a les especificacions de xarxa.

4. ETRS89: seguiment de la implementació
S’informa a la Comissió sobre les visites realitzades als ens locals (22) i diferents organismes (8) de l’administració de la Generalitat. S’ha procedit a la redacció de la guia d’aplicació del canvi de sistema de referència a ETRS89 per a diversos programaris, que s’ha publicat al web de l’ICC i de la que se n’ha fet difusió. També s’han publicat a la web de l’ICC les calculadores per a la transformació de coordenades.

Tanmateix, s’informa a la Comissió de les converses que l’ICC està mantenint amb el Cadastre amb l’objectiu de què apliqui a Catalunya la transformació aprovada per la C4. Sembla lògic que això es faci extensiu a altres organismes que gestionen cartografia que es recolza sobre la base cadastral (per exemple el FEGA, que manté la SIGPAC).

5. PCC: estat del desplegament
Es presenta a la Comissió un nou calendari per al desplegament del catàleg del PCC, més realista i adequat a les circumstàncies actuals:

  • Fase II: 2011-2012;

  • Fase III: 2012-2013;

  • Fase IV: 2014-2015;

Tanmateix, s’informa a la Comissió sobre l’estat del desplegament, en les seves diferents fases, del catàleg del PCC (113 conjunts d’informació geogràfica (CIGs)):

  • Fase II (Caracterització dels CIGs): 53 (47%) CIGs amb especificacions tècniques;

  • Fase III (Normalització dels CIGs): 11 (10%) especificacions tècniques aprovades per la C4 i 6 més que seran aprovades en la sessió del proper mes de desembre;

  • Fase IV (Oficialització i publicació dels CIGs): 9 (8%) CIGs inscrits en el Registre Cartogràfic de Catalunya, publicats en el catàleg de la IDEC, posats en distribució i amb geoserveis operatius;

6. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica
S’informa a la Comissió que les dues sessions de treball previstes per a l’any vinent (#12 i #13) se celebraran durant els mesos de juny i novembre, en dates encara per concretar.

7. Torn obert de paraules
S’informa a la Comissió que la propera setmana se celebrarà a Barcelona el congrés sobre Smart Cities, en el que l’Ajuntament de Sant Cugat presentarà una prova pilot de ciutat intel•ligent.