Sessió 10 de la CT2 (04.07.2011)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#9)

  La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

 2. Plec 1:1 000 cartografia urbana v2.3: estat dels treballs

  S’informa a la Comissió que, com ja es va acordar, la futura v2.3 del plec 1:1.000 ha d’anar molt lligada al plec 1:500, per la qual cosa no s’abordarà fins que es tanqui aquest darrer.

 3. Plec 1:500 cartografia urbana: estat dels treballs

  S’informa a la Comissió que l’ICC està analitzant la darrera versió de la documentació del plec tramesa, fa cosa d’un mes, pel GT CT2:GI ET.

 4. Carrerer: estat dels treballs

  S’informa a la Comissió de les activitats desenvolupades pel GT CT2:GI BC. En la darrera reunió d’aquest grup es va consensuar el model de dades d’adreces i ja es poden començar a redactar les especificacions, el primer esborrany de les quals es presentarà en la propera reunió del grup. A continuació, i seguint el mateix procediment que per a les adreces, s’iniciarà el procés per a les especificacions de xarxa. Es presenta a la Comissió el calendari de treball del grup, que s’actualitzarà en la propera reunió del mateix.

 5. ETRS89: seguiment de la implementació

  S’informa a la Comissió sobre l’estat de les visites realitzades als ens locals. De les 22 inicialment previstes només manca Vilafranca del Penedès, amb una casuística molt particular. Manca per rebre informació de 3 dels ens locals visitats i ha finalitzat l’estudi d’altres 3 (Granollers, Lleida i Sant Cugat), que han donat resultats molt diversos. S’informa també a la Comissió que durant el darrer trimestre d’enguany tots els productes de l’ICC estaran disponibles tant en ED50 com en ETRS89.

 6. RCC: delegació del registre als Ajuntaments amb motiu d’actualització contínua

  S’informa a la Comissió que s’ha rebut la resposta de l’Assessoria Jurídica del DTES, que conclou que és el Departament qui ha de subscriure aquells convenis el contingut dels quals tingui incidència directa sobre el funcionament del registre, sense perjudici de la possibilitat d’alterar l’exercici d’aquesta competència (no la titularitat) a favor d’altres òrgans o entitats públiques vinculades segons les fórmules que la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix (delegació de competències o autorització de signatura). La Comissió acorda preparar una proposta de conveni i, si s’escau, una delegació de competència a l’ICC, que es presentarà a la propera reunió del GT CT2:GI RCC.

 7. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

  Es presenta a la Comissió la proposta de calendari i continguts de la propera sessió de treball, prevista per al mes de novembre.