CT4: Geologia, Geofísica, Edafologia i Riscos Geològics

Comissió Tècnica (CT) de Geologia, Geofísica, Edafologia i Riscos Geològics

Activitats

Funcions

 • Elaborar i proposar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs geològics, geofísics i geotècnics que es portin a terme a Catalunya.

 • Proposar les normes i els estàndards que es considerin adequats per a l’execució de les activitats en els àmbits de la Geologia i la Geofísica i disciplines relacionades, com les ciències del sòl i l’edafologia, la sismologia, l’enginyeria geològica i la geotècnia.

 • Proposar les mesures necessàries per a evitar la duplicitat de tasques.

 • Elaborar propostes per a la nomenclatura i simbologia que cal utilitzar en la cartografia geotemàtica que incorpori informació de tipus geològic, edafològic o, en general, geotemàtic.

 • Proposar les mesures que es considerin necessàries per tal que les normes, la nomenclatura i la simbologia aprovades per la C4 siguin adoptades pel màxim nombre possible d’organismes amb l’objectiu d’impulsar la uniformitat de criteris de representació cartogràfica.

Composició

 • Departament de Territori:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Direcció

   • Subdirecció d'Enginyeria i Recursos Geològics

   • Subdirecció de Geologia i Geofísica

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

  • Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

 • Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

  • Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

 • Departament d'Empresa i Treball:

  • Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

 • Departament d'Interior:

  • Direcció General de Protecció Civil

 • Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Ajuntament de Barcelona

 • Geoparc Orígens

 • Universitat de Barcelona: Facultat de Geologia, Departament de Geodinàmica i Geofísica

 • Universitat Autònoma de Barcelona: Facultat de Ciències, Departament de Geologia

 • Universitat de Girona: Departament de Ciències Ambientals

 • Universitat de Lleida: ETSEA, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

 • Universitat Politècnica de Catalunya: EPSEM, Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC

 • Institut d'Estudis Catalans

 • Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs: Delegació de Catalunya