Sessió 7 de la CT4 (01.06.2022)

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

La Comissió aprova sense comentaris per unanimitat l’acta de la sessió anterior (#6).

2. Revisió d’objectius dels grups de treball

L’ICGC mostra els 5 GTs existents i les seves funcions, i indica que el d’Edafologia és l’únic que ha elaborat especificacions; la resta no han tingut més activitat que la seva sessió de constitució. Vist això: 

 • S’acorda per unanimitat dissoldre els 5 GTs existents. 

 • S’acorda per unanimitat crear GTs només per a objectius específics, i només vigents fins que s’assoleixen els objectius. També s’acorda que siguin 2 persones (1 de l’ICGC + 1 d’un altre organisme) les que coordinin cada GT creat. 

 • S’acorda per unanimitat el mecanisme de creació d’aquests GTs específics, consistent en la proposta per part dels membres de la CT4 de diferents objectius i la posterior creació dels GTs necessaris. Es dona de termini fins al setembre d’enguany per a presentar les primeres propostes, amb possibilitat de presentar-ne d’addicionals més endavant (a mida que sorgeixin necessitats/objectius a cobrir), a través de l’espai col·laboratiu o mitjançant un correu a l’ICGC. 

 • L’ICGC informa que als GTs es pot convidar qualsevol persona, sense necessitat de nomenaments formals, i que els acords anteriors no són incompatibles amb la normativa de la C4; simplement cal mantenir-la assabentada al respecte (creació de GTs, etc.).

3. Geoinformació de suport al planejament

L’ICGC explica certs aspectes sobre la geoinformació de suport al planejament: 

 • Figures de planificació territorial, de menor a major grau de concreció (pla territorial general, plans territorials parcials, plans territorials sectorials i plans directors territorials), amb les seves característiques principals, objectius, legislació relacionada i geoinformació inclosa en cada cas. 

 • Nova geoinformació a considerar en els futurs plans territorials, tenint en compte la situació actual, si més no d’emergència climàtica i de crisi energètica, com ara:

  • Informació hidrogeològica.

  • Informació de sòls.

  • Informació de recursos geològics.

  • Informació de riscos geològics.

  • Informació geològica de referència.

  • Informació del patrimoni geològic i altres elements d’interès geològic.

4. Torn obert de paraules

 • La DGOTU fa algunes puntualitzacions respecte la presentació sobre planejament, com ara la vigència il·limitada d’aquells planejaments sense rang de dates, o la utilitat dels plans territorials parcials en el disseny de plans territorials sectorials a més del planejament urbanístic. L’ICGC incorporarà aquestes esmenes a la presentació abans de penjar-la en l’espai col·laboratiu. 

 • En general es considera que els planejaments han de tenir en compte la màxima informació possible. 

 • L’ICGC reafirma el canvi metodològic que està duent a terme per poder donar resposta a aspectes mediambientals, de canvi climàtic i de transició energètica, passant de sèries cartogràfiques a dades específiques. 

 • Hi ha consens en el fet que l’explotació del subsol està mal vista popularment, i que es dona més rellevància a l’impacte en el medi en detriment de l’aprofitament que se n’obté. Es proposa vetllar per evitar aquests prejudicis socialment, i comptar a aquest efecte amb el col·legi de geòlegs i tècnics de mines entre altres professionals del sector. 

 • L’ICGC comenta que alguns dels punts esmentats es podrien aprofitar de cara a la creació de GTs. També afegeix la possible utilitat del mapa de mesozonació sísmica 1:250 000 (2018) en planejament territorial, ja que classifica el terreny en funció de normes europees entre altres característiques. 

 • L’ICGC comenta que segueix treballant amb la DGOTU en el Pla territorial del Penedès. 

 • L’ICGC informa que s’està treballant, mitjançant grups de treball específics, en l’elaboració de les següents especificacions tècniques, les quals es penjaran en l’espai col·laboratiu de la CT4 un cop enllestides per a la seva revisió:

  • Unitats hidrogeològiques (delimitació d’aqüífers amb criteris geològics).

  • Espais d’interès geològic (revisió). 

 • Tal com es va comentar en la sessió anterior, la propera està planificada per al setembre d’enguany.