Sobre l'RCC

Què és

El Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) és l'òrgan bàsic d'informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

La direcció i gestió del Registre corresponen a l'ICGC, sota la direcció superior del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, al que correspon, mitjançant la Secretaria competent en matèria de planificació territorial, dictar les normes i instruccions necessàries per al seu correcte funcionament.

La geoinformació inscrita en la secció corresponent de l'RCC és oficial i d'ús obligatori:

  • per a totes les administracions catalanes per a la formació de nova cartografia, i

  • en l'exercici de les competències de la Generalitat i, en el marc d'aquestes, en l'exercici de les competències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d'emprar informació cartogràfica o geogràfica o s'hi hagi de basar.

 

Organització

El Registre s'organitza en dues seccions separades per a la inscripció de cartografia oficial i cartografia no oficial. Totes les cartografies inscrites en el Registre queden catalogades a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC).

 

Funcions

El Registre té, entre d'altres. les funcions següents:

  • La inscripció de les resolucions d'atorgament i pèrdua de l'oficialitat de la geoinformació.

  • Facilitar al públic l'accés a la informació continguda en el mateix, en els termes establerts a la normativa aplicable.

  • L'emissió de certificacions sobre la informació que consta en el mateix.

  • La custòdia i conservació de la documentació que se li presenta.

  • Promoure la interconnexió amb altres registres cartogràfics i, en particular, amb els que depenen dels organismes estatals competents.

 

Marc legal

L'RCC es regula per: