Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inicio  >   Normas y estándares  >   Especificaciones técnicas  >   Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2 500 (v1.1), 1:5 000 (v2.0), 1:25 000 (v2.1)

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2 500 (v1.1), 1:5 000 (v2.0), 1:25 000 (v2.1)

Classificació PCC: 20302 - Ortofoto territorial

Classificació INSPIRE: Grup II–3. Ortoimatges

 

Una ortofoto és un document cartogràfic que consisteix en una imatge aèria vertical que ha estat rectificada de tal manera que es manté una escala uniforme a tota la superfície de la imatge. Constitueix una representació geomètrica a escala de la superfície terrestre. 

Les ortofotos infraroges s’organitzen en sèries en funció de la seva escala (o mida de píxel), que són les següents: 1:2 500 (25 cm), 1:5 000 (50 cm), 1:25 000 (2,5 m). 

Les ortofotos infraroges complementen les sèries d’ortofoto de Catalunya d’escala equivalent, aportant informació de la mateixa època de la zona infraroja de l’espectre electromagnètic.

Les ortofotos infraroges són ortofotos territorials atès que recobreixen el territori de Catalunya.

 

 

Propòsit

Donar resposta a altres usos:

 • Efectuar anàlisi espacial per a temes urbanístics, ambientals, etc.
 • Representació en visors geogràfics
 • Descarregar dades
 • Consultar informació
 • Generar informes

 

Organització responsable

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Coberta d’imatge ràster del territori de Catalunya.

La informació planimètrica consisteix en la reproducció dels elements des d’un punt de mira vertical. No hi ha cap tipus d’interpretació dels objectes del territori; la informació és la mateixa que s’observa a les imatges originals. S'aporta informació de les zones infraroja, vermella i verda de l'espectre electromagnètic.

La sensació de relleu és proporcionada indirectament per la informació de la imatge: les ombres produïdes per construccions i en vessants de fort pendent, les variacions de to de la coberta vegetal causades per les diferències altitudinals (estatges), d'orientació (solana-obaga) i de situació (carena-fons de vall).

 

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala

sèrie 1:2 500

sèrie 1:5 000

sèrie 1:25 000

Representació Ràster

Qualitat

Es compleix que:

 • Hi ha imatge de tota la zona a representar
 • No hi ha discrepàncies radiomètriques entre els píxels del solapament entre ortofotos
 • Es fa un ús efectiu de 8 bits per color
 • El percentatge de saturació en els extrems de l’histograma està per sota del 0,5%
 • No hi ha presència d’artefactes
 • L’error mitjà quadràtic és com a màxim de:

             1:2 500:  0,5 m, 1:5 000: 1 m, 1:25 000: 5 m

 

Captació

Les ortofotos es poden obtenir per rectificació d’imatges digitals mitjançant el model digital d’elevacions de la BTC 1:5 000, o per generalització d’ortofotos d’escales més grans.

La relació entre mètode i escala és la següent:

 • Rectificació d’imatges: 1:2 500, 1:5 000*
 • Generalització: 1:5 000*, 1:25 000

*En funció de la disponibilitat d’imatge, l’ortofoto infraroja d’escala 1:5 000 es pot obtenir mitjançant qualsevol dels dos mètodes previstos

 

Manteniment

L'ortofoto infraroja s'actualitza anualment.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya