Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inicio  >   Normas y estándares  >   Especificaciones técnicas  >   Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic (MUC sintètic) v1.2

Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic (MUC sintètic) v1.2

Classificació PCC: 30404 - Planejament urbanístic

Classificació INSPIRE: Grup III–4. Ús del sòl

 

El Mapa urbanístic de Catalunya sintètic és un mapa de síntesi del planejament general que permet fer una lectura contínua de l’ordenació urbanística del país, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents.

És un mapa en dues dimensions (2D) i l’escala de referència és 1:5 000.

És una refosa gràfica sintètica de tots aquells expedients que corresponen a planejament general vigent, que incorpora els recursos i sentències estimatòries associades així com les correccions d’errada, aprovats pels òrgans urbanístics de la Generalitat i publicats al DOGC.

El MUC sintètic recull només el planejament general vigent i, per tant, no refon ni el planejament derivat, ni el director urbanístic, que es poden consultar al RPUC, ni les determinacions urbanístiques del planejament territorial parcial.

El MUC sintètic no té validesa jurídica ja que els mitjans tècnics usats actualment no permeten garantir-la. Es tracta, doncs, d’un mapa de valor informatiu, elaborat a partir de la interpretació dels documents de planejament general oficials disponibles als arxius del TES.

 

 

Propòsit

 • Elaborar un refós gràfic de planejament general que doni transparència a la informació urbanística i permeti tenir una visió sintètica, contínua i homogènia de l'urbanisme vigent a Catalunya.
 • Ser una eina estratègica per a les polítiques de planificació i ordenació del territori.
 • Oferir informació en format "Dades obertes".
 • Generar i publicar documents i productes derivats de l'explotació gràfica i estadística de les dades del MUC sintètic: mapes, dades, indicadors.
 • Donar resposta a altres usos:
  • Efectuar anàlisi espacial.
  • Representació en visors geogràfics.
  • Consultar informació.

 

Organització responsable

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (Departament de Territori i Sostenibilitat).

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència: ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:5 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Línia, Polígon

 

Qualitat

Entre d'altres aspectes es compleix que:

 • Hi ha recobriment total del territori per part dels elements que ho requereixen
 • La combinació de codis de classificació i qualificació del sòl és consistent
 • Hi ha les relacions de jerarquia especificades
 • L'exactitud posicional dels elements és:
  • Per a instàncies d'ÀmbitMunicipal obtingudes de la delimitació oficial 1:5.000: igual o millor que 1m per al 90% dels elements
  • Per a instàncies d'ÀmbitMunicipal obtingudes per altres mètodes: igual o millor que 10m per al 90% dels elements

Captació

Interpretació dels documents de planejament general oficials i digitalització sobre la base topogràfica oficial a escala 1:5 000.

 

Manteniment

La periodicitat d'actualització és semestral.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya