Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa

Elaborat seguint els criteris que estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei.

El Mapa contempla quatre zones de protecció atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana i, de l'altra, la protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31105
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitats responsables:
    • Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.