Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC)

Registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. El SIGPAC es configura com una base de dades composta per ortoimatges aèries i per informació sobre cadascuna de les parcel·les, com ara la seva referència individualitzada i els atributs corresponents a la seva geometria i ús agrari.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 30905
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Entitat responsable: Direcció General de Desenvolupament Rural
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.