Base de dades municipal d'adreces de Catalunya

Base de dades que conté la informació necessària per identificar una adreça (concepte que s’expressa en una localització i ruta d’accés a un lloc on hi poden viure persones i/o s’hi poden desenvolupar activitats). Cobreix els àmbits urbans i les edificacions aïllades.

Geodades

  • Noms i numeració de carrers - ICGC
  • Cartografia de carrers i portals a escala 1:1.000 - Diputació de Barcelona
  • Xarxa de vialer i adreces de portals - Diputació de Lleida

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 10501
  • Administracions responsables: Administració Local + Administració General de l'Estat
  • Entitats responsables: Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: segons acords dels plenaris municipals.