Els catàlegs de paisatge són documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia de paisatges de cadascun dels set àmbits territorials de Catalunya, que expliciten els seus valors i estat, i que estableixen uns objectius de qualitat paisatgística per a cadascuna de les unitats de paisatge prèviament determinades.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 10905
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitats responsables:
    • Observatori del paisatge
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.