Distribució de la població - Demografia

Especificacions tècniques oficials (aprovades per la C4)

Distribució de la població per seccions censals, municipis o comarques