Sessió 5 del GT RCC (19.01.2010)

Resum dels principals acords:

  1. En relació al procediment d’oficialització de la cartografia d’actualització contínua es decideix fer una consulta a l’assessoria jurídica del DPTOP en el sentit d’assegurar-se de què el redactat del protocol presentat pels Ajuntaments no entra en conflicte amb els redactats de la Llei 16/2005 i del Reglament que la desenvolupa.